Новини

Информационен ден организира "Горубсо-Златоград" АД

сряда, 31 януари 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 08. 02. 2018 г. от 13:00 ч., в Етнографския ареален комплекс (в конферентната зала на „Сивриева къща“), с адрес гр. Златоград, ул. “Евгения Пачилова“ 12, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0079-C01/28. 12. 2017 г. между Министерството на икономиката и "Родопи Еко Проджектс" ЕООД, по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Родопи Еко Проджектс ЕООД“.

Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация/внедряване на:

. Филтърна инсталация (филтър преса и спомагателно оборудване) - 1 бр.

. Система за оползотворяване на отпадна топлина - 1 бр.

. Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

. Консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001.

. Консултантски услуги за сертифициране по БДС EN ISO 50001.

Активите ще се закупят със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на проекта е 2 861 241.00 лв., от които 1 414 570.50 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 1 202 384.93 лв. от ЕС и 212 185.57 лв. от държавния бюджет) и 1 446 670.50 лв. собствено съфинансиране.