Новини

Съобщение на РИОСВ-Смолян: Показателите за метали в речната вода – доста над нормите, в чешмите за пиене – в норма

Tuesday, 02 January 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 4 декември РИОСВ-Смолян оповести резултатите от взетите проби от различни места на побелялата река, след сигнала от 28 ноември 2017 г. Те са направени от съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ-Смолян. Взети за анализ са били водни проби от шест пункта за повърхностни води в областите Смолян и Кърджали, от три пункта за подземни води - шахтови кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Златоград и населените места в региона, и от един пункт за отпадъчни води.

 

Водата е изследвана по показателите: активна реакция, рН, електропроводимост, разтворен кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, цианиди.

След анализа бе установено превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) за определени показатели в следните мониторингови пунктове:

. За пункта за отпадъчни води на „Изход тунел на хвостохранилище Ерма река“, преди заустването в Голяма река, неразтворените вещества са замерени на 91 mg/dm3 при норма 50 mg/dm3; желязо (общо) на 3,58 mg/dm3 при норма 3,5 mg/dm3; олово - 0,37mg/dm3 при норма 3mg/dm3;

. В пункта „Река Гюдюрска-устие“ (ляв приток на Голяма река няма въздействие от хвостохранилщето) се констатира превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) по показателите цинк и кадмий. За останалите анализирани показатели не са установени превишения на СКОС.

Най-вероятната причина за констатираното замърсяване на реката с цинк и кадмий, е изтичане на руднични води от стари изоставени рудници в района.

. В пункт „Голяма река на 100 м след хвостохранилище Ерма река“ се установява превишаване на СКОС по показателите манган, желязо, цинк, кадмий, олово и цианиди свободни.

. В пункт „Река Върбица преди Златоград“ данните от мониторинга показват превишаване на СКОС по показателите желязо, манган, цинк, кадмий, олово и цианиди-свободни.

. В пункт „Река Върбица преди вливане на р. Неделинска“ (над кладенци на ПС за ПБВ Пресека) резултатите показват превишаване на СКОС по показателите кадмий, олово, цинк, мед, манган и желязо.

В двата пункта на р. Върбица при с. Върли дол и преди яз. Студен кладенец се установява единствено превишаване на СКОС по показател желязо.

В двата пункта за подземни води (Кладенци № 1 и № 4) не се установява превишаване на СКОС, а в третия (Кладенец № 2, помпена станция за питейно-битово водоснабдяване на с. Пресека) е измерена стойност над стандарт за показател желязо - общо: 452 μg/l (при стандарт – 200 μg/l).

Проведена е работна среща и е изискано становище на авторския надзор на хвостохранилще „Ерма река“, като са набелязани конкретни технически мерки за подобряване работата на съоръжението. Мерките ще бъдат разработени под формата на задължителен график, като РИОСВ-Смолян ще контролира изпълнението им.

За допуснатото нарушение на условията в разрешителното, а именно „превишаване на индивидуални емисионни органичния“, срещу „Горубсо Златоград“ АД, която експлоатира хвостохранилище „Ерма река“, ще започне административно-наказателно производство. Тъй като хвостохранилището е от язовирен тип и представлява депо за минни отпадъци, за вземане на отношение по компетентност са сезирани още Министерството на енергетиката и Държавната агенция по метрология и технически надзор.

По-късно РИОСВ-Смолян допълни тази информация, като заяви до медиите, че вече се коригира коритото на р. Ерма, като мярка срещу замърсяването от хвостохранилището край Златоград. Целта е намаляване на размътването на хвоста в опашката на хвостохранлището, като се уловят свежите води на реката и се отведат относително бистри в утаечното езеро. Очакваният ефект е предотвратяване на замърсявания при интензивни валежи.

Освен това, РИОСВ-Смолян е започнала административно-наказателна процедура срещу оператора на хвостохранилището, за налагане на санкции. А след среща с областния управител на Смолян Недялко Славов е взето решение да се направи междуведомствена проверка с представители на всички институции, които имат отношение към решението на проблема. Заедно с това продължава и засиленият съвместен контрол от страна на органите на МОСВ, като отново се вземат водни проби. Операторът на хвостохранилището също извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води от изхода на хвостохранилище, в съответствие с даденото предписание от инспекцията.

Справка на резултатите от контролa показва, че за периода от 2012 г. досега, е установено два пъти превишение по показател цинк - през юни 2012 г. и юни 2015 г., за което на дружеството е наложена санкция. Отчетено е превишение на неразтворени вещества и леко превишение на желязо при аварийната ситуация през 2017 г. - ниски температури доведоха до замръзване на езерото и отпадъчните води от обогатителната фабрика без пречистване замърсиха водите на Голяма река, казват от регионалната екологична инспекция.

 

(Бр. 21/2017 на „Златоградски вестник“)