Новини

Министър Н. Димов: „Проектът за водата от Ерма река не е в приоритетите за финансиране“

Wednesday, 29 November 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов, на въпрос от народния предсавител Дора Янкова в деня за парламентарен контрол

 

 

В един от петъчните дни за парламентарен контрол от новия политически сезон, депутатът от Смолянския избирателен район Дора Янкова зададе актуален въпрос на минвистъра на екологията Нено Димов по проблема за бъдещият тръбопровод за топлата вода от Ерморечието до Златоград. Това е поредното нейно питане по този златоградски проблем, след като през миналата година тя занимава с него и предишния министър на околната среда Ивелина Василева (бр. 23/2015 на ЗВ).

Предлагаме на читателите ни да проследят тук провелия се диалог от най-високата трибуна в страната, тази в залата на Народното събрание.

 

ДОРА ЯНКОВА:

 

Министър Димов, моят въпрос е относно изпълнението на геотермалната отоплителна система на град Златоград. От 2005 г. е в процес на изпълнение и проектиране по програма ФАР и целият този процес тече вече 12 години. Една дискусия, подкрепена от бизнеса, от жителите на Златоград и много важна за Златоград. Самият проект е важен за качеството на живота в Златоград, за стопанското, икономическо развитие на Златоград и за допълнително развитие на неговия туристически облик. Първият модул на проекта се изграждаше със средства на ПУДООС. Ако не се лъжа, през март месец на 2014 г. беше сключен първият договор, в размер на 3 млн. 990 хил. лв. Тук, в залата, сме говорили с министър Василева, че имаше забавяне на изпълнението на проекта. Може би ще ме информирате как е приключил той. Остават още три подобекта – 1. Тръбопроводът от Ерма до Златоград, с дължина около 14 км; 2. Градската топлопреносна мрежа до публичните, до жилищните сгради; 3. Топлопреносната мрежа до туристическите сгради, които са свързани с балнеолечението. Градската геотермална централа е изградена по-рано по ФАР. Може би тя трябва да бъде рехабилитирана. Тук, в залата, съм получавала отговор, че комплект от проекта за останалите три модула е внесен в Министерството на околната среда и водите. Обществеността на Златоград очаква и от местните власти се споделя, че проектът ще бъде финансиран от държавата. Моля да ме информирате за отношението към този проект на министерството и на правителството, в което участвате.

НЕНО ДИМОВ:

 

В изпълнение на решение на Управителния съвет на ПУДООС са сключени два договора през месец март 2014 г., за проект „Изграждане на геотермална отоплителна система – град Златоград“, за подобект 1 – „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник“. По договор от 7 март 2014 г. за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград“, подобект „Водовземно съоръжение и конструкция на надземна част към геотермален водоизточник, изпълнение на СМР“ - сумата е за 2 млн. 915 хил. лв. Дейностите по договора са изпълнени и са разплатени общо 2 млн. 593 хил. 91 лв., след представяне на документи за окончателно разплащане – протокол за приемане на съоръжението, предназначено за водоползване на подземни води, и протокол на Районната инспекция по околната среда и водите, констатиращи окончателното изпълнение на дейността. Друг договор от 7 март 2014 г. е за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система – град Златоград“, подобект „Водовземно съоръжение и конструкция за надземна част към геотермален водоизточник – провеждане на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка на експлоатационните ресурси на новоизградено водовземно съоръжение“, е за сума в размер на 74 хил. 400 лв. Дейността по договора е изпълнена, средствата са разплатени след предоставяне на документите за окончателно разплащане – Заповед от 1 февруари 2016 г. на министъра на околната среда и водите за експлоатационния ресурс и протокол на Районната инспекция по околна среда и водите, констатиращ окончателното изпълнение на дейността. На 10 юли 2015 г. община Златоград е депонирала в ПУДООС заявление за отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 млн. 607 хил. 303 лв., с ДДС за осъществяване на подобект 2 – „Външен топлопровод от водовземно съоръжение за геотермалната централа в град Златоград“, от проект „Изграждане на геотермална отоплителна система, град Златоград“.

Към настоящия момент проектът не попада в обхвата на приоритетите за финансиране в областта на водния сектор, а именно: довършване на довеждащи и главни колектори до градски пречиствателни станции за агломерации с над 10 хил. жители, съгласно чл. 127 от Закона за водите; довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до градски пречиствателни станции за отпадни води или модулни пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 2 хил. жители, в съответствие с чл. 127 от Закона за водите; и довършване на малки водопроводни проекти по прекратени договори, вследствие от решение на Управителния съвет на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключило етапно финансиране, на което остават по-малко от 50% за завършване в съответствие с подаденото актуално заявление; и на последно място, финансиране и съфинансиране на обекти, изпълнявани със средства по програмата ИСПА, ФАР и други, или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Относно подобект 3 – „Геотермална централа“ и подобект 4 – „Градска топлофикационна мрежа“, на проекта в ПУДООС не е постъпвало заявление за искане на финансиране.

ДОРА ЯНКОВА:

Благодаря, че сте коректен към това, което може да направи МОСВ, съобразно неговите функции във взаимоотношение със самата община. Каква е сега ситуацията с този проект? По ПУДООС водата е извадена, има я, факт е, изпитана е. Тя е необходима и може да промени Златоград, качеството на живота и да даде тласък на стопанското и икономическо развитие. Има една геотермална централа, която е изградена. Остава изграждането на още два модула. Правителството на Борисов 1 преоразмеряваше. Правителството на Борисов 2 обещаваше, че ще се изпълни. Правителствата на левицата проектираха и подкрепиха централата. По ПУДООС се осъществиха средствата. Обръщам се към вас като министър в правителството на Борисов 3. Предполагам, че в подготовката на бюджета министрите си говорите помежду си. Ще разговарям и с министъра на финансите, ако е необходимо да се седне на един работен разговор и да се намери или целеви ресурс да се подпомогне проектът да бъде завършен, защото е важен, или да се ориентира местната общност с бизнеса към публично-частно партньорство. Иначе, ще ме извините в приказката, която ще кажа, местните хора и политическите лидери, които отиват в Златоград, разтягат едни политически лакърдии, хората стоят в очакване, а има огромен ресурс, който може да бъде използван и да даде тласък за развитието на тази прекрасна българска община – едно от бижутата на Родопския регион. И аз очаквам действително правителството на Борисов 3 да намери решение как да бъде осъществен този тъй важен проект.

 

НЕНО ДИМОВ:

 

ПУДООС в момента има приоритети по закон, които трябва да следва. И няма основание да прави нещо различно. Вие, като Народно събрание, сте хората, които окончателно приемат бюджета. Разбира се, че ние си говорим по време на бюджета, това не е единственият случай, в който трябва да има финансиране за довършване. Аз съм съгласен – има нещо, което е започнато и е добре да бъде довършено. Естествено. В този конкретен случай обаче на мен ми се струва, че споменатото от самата вас публично-частно партньорство е отлична възможност, имайки предвид, че това е един ТЕЦ, който стои в земята и може да се използва. Може би това е една подходяща посока за развитие. При всички положения отново се обръщам към вас с приемането на бюджета, той ще бъде дискутиран тук. Но не натоварвайте ПУДООС с очаквания, които той не може да предприеме като предприятие в момента.

 

(Бр. 18/2017 на „Златоградски вестник“)