Новини

5 млн. лв. за бъдещи предприемачи

Tuesday, 29 August 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ Парите ще се дават на НПО, банки и синдикати, които да обучават безработни и работещи как да започнат бизнес…

 

  Мара ГЕОРГИЕВА

 

   

Пет милиона лева е бюджетът на процедурата „Подкрепа за предприемачество” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която набира проектни предложения. Средствата се предоставят за подготовка, обучение и услуги за безработни и работещи лица, които искат да планират и развият собствен бизнес, става ясно от сайта на програмата.

 

Целта е кандидатите да получат оценка за своите предприемачески идеи и да придобият знания за разработване на бизнес идеите си, както и за управление и развитие на своята бъдеща фирма. Парите обаче няма да се дават директно на хора, които искат да развият свой проект, а на бизнес организации, НПО, общини, финансови институции и други, които да обучават желаещи и да ги стимулират да започнат свой бизнес. Крайният срок за кандидатстване е 5 април 2017 г. Подаването на документите е само по електронен път, с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Операцията е част от цялостната подкрепа чрез програма "Човешки ресурси" за стартиращи предприемачи, включително и чрез предстоящо предоставяне на средства за създаване на работещи предприятия.

Кой може да кандидатства

За финансиране могат да кандидатстват центрове за развитие на предприемачеството; социални партньори (национално представителни работодателски организации и синдикати); финансови институции (банки). Партньори на кандидата могат да бъдат: обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации; социални партньори; общини; финансови институции.

Финансови условия

Бюджетът от 5 млн. лв. по процедурата е разпределен по региони. Управляващият орган на оперативната програма може да го преразпределя при липса на достатъчно проектни предложения от съответния регион. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 хил. лв., а максималният - 391 166 лв. Не се изисква съфинансиране от кандидат. Предоставените средства може да покрият до 100% от допустимите разходи по проекта.

Какво се финансира

Средствата се предоставят за информиране и мотивиране за започване на самостоятелна стопанска дейност (до 10 % от общите допустими разходи по проекта); обучения, свързани с развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и с разработване на бизнес планове; консултантски услуги. Целевите групи, към които са насочени всички тези дейности, са: лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т. ч. безработни, неактивни или работещи. Изисква се приоритетно в проектите да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.

 

(Бр. 9/2017 на „Златоградски вестник“)