Новини

Фабриката в Ерма река не работи с цианиди

Sunday, 23 July 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Имаме си собствена лаборатория, в която ежедневно се следи състоянието на водата, която изтича от хвоста, останалите замервания се правят от други, независими лаборатории. Уверяваме ви, че не е допускано изтичане на тежки метали в реката, както през критичните дни на февруари, така и през март. Ако някой си мисли, че в специализираните лаборатории се вземат пари просто така, за да се угоди някому, много се лъжете. Уверявам също така, че след новото надграждане от края на миналата година, хвостохранилището работи прекрасно, по разчет можем спокойно да работим 15 години. След този срок може да се мисли за покриване на трасирания път и за ново разширение и надграждане. Заявявам пред гражданите и пред целия ОбС, че ние не работим отдавна с цианиди, защото това е най-вредният реагент. Ще подготвим и ще ви предоставим официално списък с реагентите, с които работи предприятието. Освен това има пълен контрол на всяко наше действие във флотационната фабрика, инженерния проект се приема от всички институции на национално ниво – МОСВ, Министерство на енергетиката, Министерство на социалната политика. Без тяхно одобрение на инженерните проекти, не можем да започнем работа и по реагентовия режим, и по добив на руда.

Евгени МИХАЙЛОВ

управител в „Горубсо-Златоград“

 

(Бр. 6/2017 на „Златоградски вестник“)