Новини

#отархива С един въпрос при кмета на общината

Monday, 17 July 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ За ремонт на новия часовник на кулата трябвали 5000 лв., казва Мирослав Янчев, приемайки от предшественика си Чаушев бездушието към една осъществена гражданска идея…

 

 

- Преди време ви питахме за следното: гражданския комитет в града, учреден специално, за да се съберат пари, закупи ча­совников механизъм за кулата на старото училище от 1934 г.

След като часовникът бе мон­тиран, това предадено на общи­ната имущество за 20 хил. лв., което общината прие, бе изос­тавено на произвола и вече не действа.

Предшественикът ви Чаушев на няколко пъти преди време демонстрира, че отказва да го стопанисва. Какво смятате да правите вие, за да се пусне часовника - не са­мо да върви, но и да има своя отброяваш часовете „глас”, как­то това е в Кърджали, Ксанти, Трявна и др.?

 

- Часовниковият механизъм на старата сграда на училището в Златоград действително не действа продължително време след неговото предаване на община Златоград от областния управител. Гаранционният срок на съоръжението е изтекъл и в края на м. март 2008 г. потърсихме фирма, която да установи състоянието му. Поканихме занаятчията от София - г-н Бебовски, който направи обследване на състоянието на часовника. Той установи съществени нарушения в механизма на часовника - монтирани части, които не отговарят за този вид часовници, свързани с непрекъсната работа и звуковото отброяване на часовете. Неговата оферта за основен ремонт възлиза на 5000 лв. Поради липса на средства за такъв ремонт, общинската администрация не е възложила изпълнение на предвидените ремонтни дейности, които ще се осъществят след осигуряването на такива.

 

 

Допълнение от редакцията

Защо „бебовци” ни наглеждат имуществото

 

Какъв е този Бебовски, г-н кмете?

Според документите, с които общината е приела часовниковия механизъм, си има фирма доставчик - тя не е фантом, адресът й е извес­тен, а посредник при доста­вянето е златоградска фир­ма, в чийто офис работи ед­на небезизвестна счетоводна къща...

Да не говорим, че и областният управител има пръст в доставката и е нор­мално да се обърнете именно към някое от посочените лица за решаване на пробле­ма. Иначе всякакви „бебовци” могат да се изредят и да посочват всякакви суми, от тлъсти по-тлъсти.. Макар и гаранционният срок на съо­ръжението да е изтекъл, за което сме си виновни само ние, фирмата доставчик ня­ма да откаже да си довърши работата - в това можете да сте сигурен.

 

(Бр. 18/2008 г. на „Златоградски вестник“)