Новини

Тревогите за състоянието на питейната вода - без паника моля…

неделя, 18 юни 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Изготвен е на химичен анализ за тежки метали (кадмий, олово, никел, арсен, цинк, мед, манган, желязо, хром) за качеството на питейната вода от водоснабдителната мрежа в Златоград, съобщи общината. Това е станало в акредитираната Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Хасково.

Едновременно с това, предвид публикуваната информация в социалните мрежи, свързана с качеството на питейната вода в града, която е изложена в Протокол от 22. 03. 2017 г., подписан от заместник ръководителя на Университетска строителна изпитвателна лаборатория към Университет за архитектура, строителство и геодезия в София, кметът Янчев уведомява, че на 27. 03. 2017 г. са взети проби от шахтови кладенци № 1 и 2, захранващи водоснабдителната мрежа на Златоград. Взети са проби и от крайния потребител на питейна вода, за който се отнасят притеснителните данни от извършения анализ от Университетската лаборатория към УАСГ в София, които са предоставени за анализ и изпитване от Специализираната лаборатория към РЗИ-Пловдив. Според горния протокол №22, оловото в питейната вода на Златоград е осем хиляди пъти (!!) над нормално допустимото. Което дава основание на ръководството на Горубсо да направи добив на олово направо от рлеката… Неа ли?

Но без майтап - като превантивна мярка, до получаване на резултатите от всички паралелни проби, се възобновява подаването на питейна вода само от шахтовия кладенец в р. Неделинска. Част от очакваните резултати и от двете лаборатории бяха предоставени в общината още на следния ден – 28 март. Според изследванията на двете акредитирани лаборатории, всички резултати от изпитването са в допустимите стойности и норми, определени в Наредба № 9/16. 03. 2017 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. А копия от протоколите могат да бъдат разгледани в сайта на общината.

На 29 март пристига и протокола и от лабораторията в Пловидив. И в тези „изпитвания“ на водата са видни количествата на металите – многократно под допустимите количества според БДС и съответните наредби. Затова – без паника, моля. Тя никога не е била добър съветник за правилни решения, нито е показател за здрава обществена среда…

 

(Бр. 5/2017 на „Златоградски вестник“)