Новини

#отархива Кметицата на Кирково щурее на турска музика в Златоград

събота, 17 юни 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Шукран Идриз, кметицата на съседната ни община Кир­ково, в края на декември ми­налата година така се завихрила по кючеците в бившия рес­торант „Ерма”, (сега Кристал), че здравата се вкиснала, кога­то кметът на с. Горно Капиново Альоша Деликов казал, че тук има и българи, редно е да се пусне и българска музика. Госпожата веднага наредила да го изгонят и дори заявила, че ако в Златоград „още не е станало турско, скоро и това ще стане.”(!)

 

Напористата госпожа явно е доста уверена в себе си и мо­же би има право, предвид новото небългарско правителст­во след това на пришълеца Симеон, междувременно изчезнал от пространството или захласнал се по обширните си имоти, незаконно приписани му от назначени от него спе­циално за това мекерета във висшите етажи на властта.

Случаят в Златоград не е изолирано явление, а масово опростачване сред населени­ето, предизвиквано вече пета година от властта на трите уп­равляващи партии, за да могат по-лесно да си играят с наро­да, манипулирайки го да ги преизбира.

За това свидетелс­тва и страшното откровение на един гений на българската музика - Иво Папазов-Ибряма, което също публикуваме в настоящия брой. То е показа­телно за политиката на новата БКП, която сега се нарича ДПС - политика на разделение сред народа на послушни и ненаши, политика чрез всяване на страх у другите, ползвайки се от предоставената власт.

Според централен български ежедневник, отразил наглата случка в града ни, Идриз събра­ла в р-т Кристал администраци­ята си непосредствено преди новата година, заедно с кмето­вете и кметските наместници на селищата в Кирковско и цяла нощ се тръшкали на турски пес­ни и кючеци.

Изданието отбе­лязва още, че подставени лица държат заведението, което било част от бизнесобръча на фюре­ра Ахмед Доган.

„Ислямизмът в Родопите се налага методично - къде префинено, къде брутално, но неотстъпно - пише авторът Ди­митър Атанасов. - Преди сед­мици имамът на с. Беловино отказал да погребе българин в местното гробище, поради българското му име.

Процесът на дискриминация на българи в собствената им ро­дина от страна на една етническа партия, взема опасни размери. На митингите на ДПС се говори са­мо на турски език, на тях често присъстват както турския консул в Пловдив, така и политици от съседните на Кърджали райони на Турция”, пише в ежедневни­кът.

Без да коментираме повече ста­налото в Златоград, виждаме как настъпателната инвазия на исля­мизъм в района ни, осъществява­на от една турска партия, апри­ори пробутвана във властта и икономиката ни от безродници като Симеон, Първанов и Стани-шев, е на път да доведе и в Зла­тоград нещо, от което векове сме се опазвали - разделение и проти­вопоставяне на религиозна и ет­ническа основа.

Това ще тежи като тежък и неп­ростим грях на днешните управ­ници, загрижени единствено за собствените си фирми и богатст­во, брутално неглижирайки об­ществения интерес, с единстве­ните оправдания за ЕС и спекула­циите с българската толерант­ност и търпимост.

Като допълни­телен щрих към купонджийката, известна още и като „любовница­та на Лютви Местан”, е и факта, че все по-често в златоградските заведения сервитьорите ще ви казват: „Ставайте от тази маса, запазена е за еди-коя си кмети­ца!”

 

(Бр. 1/2006 г. на „Златоградски вестник“)