Новини

Горещата вода от Хоризонт`300 - с решаваща роля в решаването на екстремален проблем

Tuesday, 06 June 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или как се справихме с първата от 1993 г. насам криза около Хвостовото съоръжение край с. Ерма река

 

Ефим УШЕВ

 

 

Тъкмо беше излязъл броя на ЗВ с информацията, че „Горубсо-Златоград” е изпълнил проекта за вдигане стената на Хвоста на необходимото ниво и няма опасност от замърсяване на реката към Златоград, когато същата тази река потече опасно побеляла, както не е текла никога досега, но затова пък всички помним как течеше р. Арда от Рудозем. Тогава й казвахме „Арда без филтър” – по аналогия с прочутата марка цигари, с което иронично намеквахме за нуждата от филтър на Рудоземската обогатителна фабрика. Който все не се инсталираше…

 

И сега в Златоград, реката, която ползват за битови нужди най-малко четири общини по нейното поречие, потече отровно мръсна. Затова и веднага потърсихме реакциите.

 

Според управата

на „Горубсо” -

 

собственик на фабриката в Ерма река, а и на самото хвостово „езеро”, предприети са всички спешни мерки, които може да се предприемат в такава ситуация - това е непредвидимо произшествие, при което вследствие на студовете през тези дни се е образувала ледена кора на повърхността от около 50 см дебелина, а след обилното снеготопене от потоците над селото, хвостохранилището се изпълва с вода, повлякла със себе си стари нечистотии и шлака от краищата на самия хвост, и върху самия лед навлизат направо в преливната чаша. Това обаче не са пресни отпадъци от фабриката, която в същото време е спряна, не работи, пусната е и помпата за изливане на термалната вода от Хоризонт 300 - за да започне разтопяване на ледената кора. Така доста бързо към чашата потичат чисти води.

Веднага е сезирана и РИОСВ, надзорниците и проектанта на съоръжението, взети са проби за изследване в лабораторията, които показват, че твърдите частици са повече пясъци, но не и тежки метали, казва изпълнителния директор Бодурова.

Уведомена е Гражданска защита и специално звено от военни за разбиване на лед по Дунав препоръчват да не се прибягва към взривяване – с оглед на друга безопасност по самото цялостно съоръжение. 

 

Областният управител

Недялко Славов

 

информира, че взетите проби до момента не показват отклонение от допустимите параметри. Проби се взимат постоянно - от преливника и на входа на питейните кладенци в Пресека. Съдържанието на желязо, алуминий, цинк и мед са много под нормата. Съдържанието на манган е малко над горната допустима граница. Разпоредено на ВиК-клон Златоград да спре подаването от кладенците за питейна вода, които са на река Върбица, а подаването за града се извършва само от кладенците, разположени на река Неделинска.

 

Общината в Златоград

 

също информира за ситуацията и предприетите от „Горубсо” мерки. По повод опасенията от замърсяване на водите информираме, че веднага са предприети действия от всички компетентни институции – РИОСВ Смолян, Басейнова дирекция Пловдив, РЗИ Смолян, ВиК Смолян, казаха оттам. Извършени са анализи за качеството на водата от реката в лабораторията в Хасково. Първоначалната неофициална информация е, че към 09. 02. 2017 г., около 24 ч. след постъпване на сигнала, химичния състав на речните води не показва отклонение от нормата. Администрация се ангажира текущо да свежда до знанието на местното население официална информация за резултатите от провежданите анализи за качеството на водите от река Върбица, както и за предприети последващи действия. Резултатите от взетите проби до момента сочат, че показателите са под допустимата норма. Към настоящия момент водоподаване се извършва само от шахтов кладенец от река Неделинска, заключават общинарите.

 

Какво казват учените

 

Пристигналите на следващия ден проф. Тошев и инж. Чолаков от катедра Хидротехника и мелиорации в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) констатират заледяването и изтичането през преливната чаша на 10 см вода, но водните количества от фабриката са само 3.2% от естествения приток. Това, казват учените, не е причината за залповото замърсяване на реката. Причината според тях е в продължилото 8-месечно засушаване, при което хвостът от фабриката се е отлагал в опашката на езерото, образуването на ледената покривка, непозволяваща преливане през преливника, а след това, при снеготопенето, водите на реката увличат отложения по опашката хвост върху леда. Те също не препоръчват действия по разбиване на ледената покривка, защото това би размътило езерото, а и преливника да бъде запушен. Заключението им е, че утаечното езеро ще извърши своя пречиствателен ефект, а екстрената ситуация вече е приминала.

 

Как ще се действа в бъдеще

 

Страшното щеше да стане, ако не бяхме извършили така дълго отлаганото надграждане, за късмет завършено чак на 22 декември 2016 г. Но процедурите са много дълги, проектът все пак е стар, от 1964 г., и надграждането става поетапно. С променената законова и нормативна уредба, за последното надграждане се подготвят документи като за строеж на ново хвостохранилище.    

С новото надграждане на съоръжението е подсигурено място за нови 1.7 млрд. кубични метра хвостов отпадък от фабриката. Може спокойно да се работи повече от 10 години и утаяването да е нормално. „Но макар и подсигурени, кой можеше да допусне, че ще се получи толкова дебела ледена кора!”, казва Бодурова. Затова, вече за следващата зима знаем – топлата вода, която пуснахме, изигра голямо значение и пак ще се ползва в подобна нужда. Което значи, че подобни изненади няма да бъдат допуснати в бъдеще. Идеята да се монтират големи фенери, които вечер да излъчват топлина и да не позволяват заледяването на огледалото, също е неприемлива - площта е 120 дка и едва ли такива фенери ще могат да се намерят, докато горещата вода, която влиза в хвоста на повече от 80 градуса, действа безотказно.

 

(Бр. 4/2017 на „Златоградски вестник“)