Новини

За водата от Ерморечието – какво ни казва кметът

неделя, 28 май 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

Както читателите си спомнят, в миналия брой на вестника публикувахме въпросите към кмета на общината Мирослав Янчев, чиито отговори ни бяха обещани за същия брой. В предварителната бележка към тях казахме, че ангажиментът ни за публикуването им остава и за следващия брой, и сега, макар получени със закъснение, запознаваме читателите си с тях.

 

По първия въпрос

цитирахме информация от сайта „Бгвести.нет”, че в края на годината до Златоград ще бъде прокаран тръбопровод, който ще довежда минералната вода до хотелите на града  и питахме доколко е вярна тази информация и какво би било нейното основание като истина.

      Кметът отговаря, че „източник на официална информация за предприети действия, реализирани мероприятия, както и проектни идеи на местната власт на общината, е официалната интернет страница на общината и „ВестникЪТ на Общината”, а така също и интервюта, дадени от представители на местната власт, пред други различни медии”.

Съдържанието на цитираната от вас информация не кореспондира с такава, казва кметът, и ни отпраща да питаме цитирания сайт.

 

По втория въпрос –

за извадената вече на повърхността в Ерма река вода и басейнчето, което си остана празно, тъй като пълненето му излизало много скъпо, дабавяхме: Щом за селото излиза скъпо, колко ефективно ще е докарването на тази вода в града? Кметът отговаря:

Относно това «колко ефективно ще е докарването на тази вода в града?”, смея отговорно да заявя, че ако имаше и най-малкото съмнение за ефективността от използването на ресурса на геотермалното ни находище, нямаше да бъдат реализирани толкова дейности и направени съществени разходи от държавния бюджет. Административните срокове по въвеждане на даден обект в експлоатация са регламентирани от българското законодателство и не зависят от експедитивността на местната власт. Водовземното съоръжение (сондаж) и конструкцията на надземната му част се изгради в периода май 2014 – август 2015. До края на 2015 г. успешно се проведоха хидрогеоложки изпитания от новоизградения водовземен сондаж, които установиха техническия му експлоатационен ресурс от 26 л/с. Въз основа на изготвения от проф. Пенчев и инж.Величков доклад за оценка на експлоатационния ресурс от водовземното съоръжение, разкрило минералната вода, през януари 2016 г. община Златоград, откри процедура в МОСВ по издаване на Заповед за утвърждаване на цитирания по-горе експлоатационен ресурс, както и за издаване на актуална балнеологична оценка за лечебните качества на минералната вода. В резултат на тези действия, Министърът на околната среда и водите издаде Заповед от 01. 02.2016 г., с която утвърждава техническия възможен дебит на водовземното съоръжение от 26 л/сек. В същото време, ползване на минералната вода е допустимо, едва след издаване на актуална балнеологична оценка. Процедурата по нейното издаване, открита през месец януари 2016 г. в Министерството на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването, завърши през месец декември 2016 г. Административният едногодишен срок за нейното издаване е съгласно действащото законодателство и не зависи от волята на местната власт. Междувременно изготвихме проект на Наредба за реда и условията за използване на геотермалната ни вода, одобрен с Решение на ОбС - Златоград. С издаването на балнеологичната оценка в края на 2016 г. са налице всички законови основания местната власт да предприеме през настоящата година последващи действия по разрешаване ползването на минералната вода, включително и за новоизградения за целта басейн в с. Ерма река”.

 

По третия въпрос

за причината да се откаже разглеждане и други варианти за докарването на водата в града, освен от Ерма река – примерно сондажа от с. Аламовци, който е на по-малко от 8 км, кметът казва, че е отворен към всяка проява на интерес и предложение, което би могло да допринесе за развитие на местната икономика на основата на геотермалното находище. Инвестиционните решения на местната власт следва да са в съответствие с изискванията на българското законодателство и да са подчинени на хронология от последователни стъпки, които съпътстват развитието на конкретна идея в инвестиционен проект – от доказване на нейната целесъобразност и ефективност, чрез задълбочени прединвестиционни проучвания, до  разработването на идейни и работни проекти и тяхната реализация. Идеята за проучвателен сондаж в района на село Аламовци и разработването на прединвестиционни проучвания за доказване наличие на ресурс от минерална вода, като първа стъпка в бъдещ проект за изграждането на топлопровод до Златоград от Аламовци, е предложена и подкрепена от ОбС в работа по проект „Мулти измерими съвместни дейности за защита на околната среда в трансграничния регион”. В него Златоград е водеща организация, в партньорство с община Самотраки, Тракийския Демокритов университет и Варненски свободен университет, и кандидатстваме за реализация на проекта по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2014 -2020”. (Вж бр. 5/31 март 2016 на „Златоградски вестник”, материали под заглавие „По-добре геч. Думи за просветлението” и „Воден проект ни свързва с о. Сяамотраки”).

 

По четвъртия въпрос –

за варианта, предлаган от проф. Асен Ковачев, внесен писмено, но на когото така и до днес не се отговаря, както е по закон, кметът отговаря, че той е представено на общинските съветници и разгледан на редовно заседание на постоянните комисии - през месец декември 2016 г., въпреки липсата на отворена конкретна програма, по която да се кандидатства за финансиране. Същата идея бе представена и на местния бизнес, който настоял да се продължи реализацията на съществуващия проект за оползотворяване на геотермалната вода.

 

(Бр. 4/2017 на „Златоградски вестник“)