Новини

Екип на „Горубсо” представи иновативния проект за обогатителната си фабрика

събота, 29 април 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ В подготовка е участието на фирмата в нова разработка, чиято цел е флотацията в Ерма река да бъде с над 50 на сто обновено оборудване в най-скоро време

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

В  конферентната зала на „Сивриева къща“ в Стария град, се проведе информационен ден за изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0045-C01/18.01.2017 г., между Министерството на икономиката и фирма Родопи Еко Проджектс. Проектът, по който ще се работи, е „Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази“ и бе представен от изпълнителния директор Ружа Бодурова и проф. Иван Нишков от Минно-геоложкия университет - ръководители на проекта.

 

От представянето стана ясно, че този проект е класиран на първо място в категория иновации и конкурентоспособност, изпреварвайки много по-големи предприятия. Което е заслуга на целия екип, заел се с подготовката за кандидатстване. И това е вторият успех, след като миналата година Минстрой холдинг е спечелил първо място в категорията „Иновации” на Българската търговска камара – съвместна разработка на холдинга с Горубсо и МГУ. В подготовка е участието в още една разработка, като целта е обогатителната фабрика в Ерма река да бъде поне над 50 на сто обновено оборудване в най-скоро време.

Както информирахме подробно и в миналия брой на вестника, оборудването по настоящия проект ще се закупи със средства по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, чрез Европейски фонд за регионално развитие, по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Общата сума на инвестицията е 2 996 987 лв., от които 1 498 493 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от тях 1 273 719 лв. от ЕС и 224 774 лв. от държавния бюджет) и 1 498 493 лв. собствено съфинансиране.

Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация на следната техника:

ü  Челюстна трошачка - 1 брой;

ü  Двудекова пресевна машина - 1 брой;

ü  Ветрилообразен разпределител - 1 брой;

ü  Вибрационно разтоварващо съоръжение - 1 брой;

ü  Антиадхезионно разтоварващо съоръжение - 2 броя;

ü  Конусна трошачка - 1 брой;

ü  Металоуловител - 1 брой;

ü  Металодетектор - 1 брой;

ü  Лентов транспортьор вид 1 – 1 брой;

ü  Лентов транспортьор вид 2 – 1 брой;

ü  Лентов транспортьор вид 3 – 1 брой;

Целта е максимално разкриване на рудните минерални фази, за максимално извличане на металите и редуциране на тежките метали в крайния отпадък. Според ръководителите на проекта във фабриката в Ерма река потреблението на електроенергия ще се намали с 32 на сто, а предвидените дейности по изпълнението му са в тясна връзка с подобряване състоянието на околната среда – намаляване на ресурсите, влагани в производството, намаляване на отделяните количества метали, оптимизиране и повишаване на производствения процес.

Предвижданите за въвеждане нови машини са високо технологични и с високо ниво на защита от замърсяване на природата, но ще получим и по-добър процес на обогатяване, каза в обяснението си проф. Нишков. Според него онова, което е програмирано и ще бъде постигнато с този проект, е изключително практично и ще спомогне включително за процеса на смилането на частиците в трошачното. Ще се облекчи работата на мелницата, но се постига и нещо много важно – икономия на киловати, тъй като сега машините са твърде енергоемки, казва професорът. 

 

(Бр. 3/2017 на „Златоградски вестник“)