Новини

Бюджетът на общината за 2017 предвиждан на 7 206 680 лева

понеделник, 17 април 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Основен акцент в приходната му част е запазването на данъчната тежест за граждани и фирми. Според заложеното в него, по думите на кмета, по-важните проекти за изпълнение са изготвяне на общ устройствен план, благоустрояване на улична мрежа, актуализация на проекта за топлопровода, изготвяне на Генерален план за организация на движението в Златоград.

 

Какво представлява

бюджетът ни?

 

Държавните субсидии и трансфери са в общ размер 5 510 603 лв., сред които обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 264 503 лв.; обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 752 500 лв.; трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 131 000 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 362 600 лв.

Данъчните ни приходи са 452 500 лв., неданъчните (приходи от собственост, такси, лихви, концесии и продажби - 1 576 633 лв. Така общо предвидените приходи в тазгодишния ни бюджет, като предвиждане, възлизат на 7 206 680 лв.

Трябва да се добави обаче следното пояснение – плащаните от държавата дейности (общи държавни служби и образование), се дофинансират от собствените общински приходи с 246 510 лв., от които за образованието са 36 700 лв.

С общински приходи се финансира и МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” - 32 326 лв. Предвидени средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро”за семейства и лица, с репродуктивни проблеми в общината - 14 000 лв.

За зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища тази зима парите са 131 000 лв., а за дейности за развитието на туризма се предвиждат 9200 лв. – от очакваните приходи от туристически данък за т. г.

 

Сред някои други

местни разходи

 

са парите за дейности и заплати на ОбС - 166 620 лв., (20 човека), които приближават тези на администрацията - 202 660 лв. (близо стотина души). Освен 32 300 лв. за болницата, 35 500 лв. има за детските ясли, 220 800 лв. за детски градини, 4000 лв. за клубове и пенсионери.

Парите за благоустрояване, най-общо казано, са 1 462 864 лв.

За изграждане и ремонт на пътища - 641 162 лв., за благоустройство и жилищно строителство - 255 870 лв., за осветление на улици и мостове - 189 797 лв. Другото голямо перо – чистота, е с 278 324 лв. от бюджета, за озеленяване – 55 400 лв. За спортни бази и масов спорт - 108 960 лв.

Имаме още „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътищата”, отделно от горните „ремонти и изграждане” – за 132 010 лв.

 

(Бр. 2/2017 на „Златоградски вестник“)