Новини

#отархива След Кока-кола, до моста ще имаме и варел на PEPSI

понеделник, 27 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Процъфтява бизнеса в общината, безработицата пада, подобряваме туристическия облик на града с нови и нови бурета в центъра…

 

 

Ако някой ви каже, че освен без­платен обяд няма и безплатна рек­лама, не му вярвайте. Примерът тук е родната ни общи­на - в центъра на града, в общинска зелена площ открай време си стои реклама на ДЗИ, за която мощната компания отдавна е забравила да плаща. Но и защо да плаща, след ка­то никой не иска това от нея!

 

Пак в центъра на града, до пеше­ходния мост срещу Стария съвет, също безплатно, повече от година стои рекламно буре на друга мощна компания със седалище в страната - Кока-кола.

И стоейки си така, безп­латно рекламиращо, бурето дочака звездния си час да бъде водоснабде­но, електрифицирано и топлофици­ране, с благословията на кмета и бившия му вече главен архитект, който бая се потруди да набька града с метални, дървени и пр. бараки по зелените площи. И не само по тях.

Затова, ползвайки се от доброду­шието и благодушието на кмета, както и от избирането на нови пред­седател и зам.-председател на ОбС, реших да им изпратя следното пис­мо:

 

Г- н кмете,

С настоящето заявявам жела­нието си в центъра на нашия град, непосредствено до пешеход­ния мост срещу Стария съвет, да разположа рекламен варел на све­товната марка PEPSI, по подо­бие на колегата с Кока-кола от отсрещната страна.

Амбици­ята ми е да разширя своя бизнес, като задоволявам жизнени пот­ребности на златоградчани, при­готвяйки им всяка сутрин санд­вичи, палачинки със сладко, на­ливно PEPSI и пр.

Помислил съм и за духовното оцеляване на сво­ите съграждани, тъй като редом със сандвичите, ще могат да си вземат и всеки нов брой на златоградския вестник

Удовлетворявайки моето же­лание и амбиции за бизнес, към които съм уверен, че сте съпри­частен, ще постигнете няколко полезни неща:

1. Ще дадете своя принос в конкуренцията между Кока-кола, PEPSI и ДЗИ, макар и безплатна; 2. Ще допринесете за развитието на частния бизнес в общината, за което винаги сте пледирал; 3. Несъмнен ще е при­носа ви и за разнообразяването вида на бараките в града, и така ще се издигне на по-високо ниво естетическия и туристически облик на Златоград.

Г-н кмете,

моля за бързото придвижване на настоящото за­явление, тъй като варелът ми ве­че е готов и всеки момент ще го разположа до моста, за което съм ангажирал и съответната бригада здравеняци.

Ще е изгодно както за мен, така и за община­та, разходите по разкопките за водоснабдяването, електрифици­рането и телефонизирането на варела ми, да е за сметка на на­ема, който ще договорим, или по възможност да ми ги възстанови­те, каквато е практиката на ОбС.

 

С най-дълбоко уважение:

Ефим Ушев

 

(Бр. 14/2005 г. на „Златоградски вестник“)