Новини

#отархива Председателят на ОбС Кехайов си купи още 100 квадрата зелено в центъра…

неделя, 26 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отвратителна подкупна сган е нападнала страната от­горе до долу и я опосква така, както турчин е вилнял пет века, развращава чрез дълбока коруп­ция обществените нрави и мо­рал, унищожава гражданската инициативност и всякакви на­дежди.

 

Ефим УШЕВ

 

 

Изненадващо, на последното заседание на общинарите от­ново бе внесена докладна за­писка от администрацията за продажба на зелена площ в центъра. Изненадващо, защо­то преди време същата док­ладна не влезе за разглеждане, а вносителят й заяви пред нас, че ще я оттегли, предвид гневната обществена реакция. Сега, няколко месеца по-къс­но, митичният Йосиф Кехайов отново подава молба, общинс­ката администрация тутакси я внася в ОбС, а обслужващият го Юруковско-Салагьоровски слугинаж със зъби и нокти драпа да му пробута общинския терен и от девет дерета вода носи, за да защи­ти поредното си беззаконие.

 

От обсъжданията стана ясно, че комисията по бю­джет и финанси категорично е отхвърлила докладната. В комисията по строителство пък за нея гласували само два­ма души, което не попречи на пред­седателя й Енчев да я обя­ви за одобрена.

И тя е разписа­на за вли­зане в за­седание. Срещу искането се обявиха Спаска Гочева и Филип Кюртев, ко­ито се позоваха и на съдебни решения от най-висока инс­танция, доказващи незакон­ността на предлаганата сделка по аналогични случаи.

Но необходимия брой съвет­ници (9 души) като че ли бяха предварително подковани да гласуват, въпреки всичко. Като позициите на някои от тях вече са претърпели странни мета­морфози.

Например доленският дърводелец Чаушев - от най-яростния противник на сделка­та, сега се оказа тъкмо липсва­щия при миналото внасяне деве­ти съглашател. Дойде специал­но за тази точка, гласува явно мотивиран и пак изчезна.

Не бе прието предложението на Караджов за поименно гласу­ване, призивът на Гочева към кмета да оттегли тази доклад­на, не даде резултат. По-късно той заяви пред ЗВ, че не може да оттегли нещо, което не е вна­сял, тъй като е бил в болнични, когато подписването й е станало. С това намекна за конфликт със своя колега Кр. Младенов, който, както се оказва, за втори път подписва този документ, като и при двата кметът е бил в от­пуск...

Кехайов взе преди време от общината 100 кв. м зелена площ с отстъпено право на строеж, която бързо след това закупи, а заетите квадрати постепенно набъбнаха на 223. Сега му дават още 101 квадрата срещу много приятната сумичка от 1296 лв.

На тях той ще оформя „подхо­дяща вертикална планировка с прилежаща пешеходна пътека около търговския обект, обосо­бяване на детска площадка, оформяне на зелени и цветни площи в парцела”.

В дебатите на съветниците бе изтъкнато, че същите неща той обещавал и при купуването на предишните 100 квадрата, но нищо от тях не изпълнил. Сега ги предлага отново за нови 100 квадрата. И къде е гаранцията, че след 3-4 години няма и тях да застрои или пък да ги продаде, този път по реалната им стойност и це­на. И така още по-яко да осребри председателстването си за сметка на всички останали баламурници златоградчани, от чиято собственост се краде непрекъснато.

През август м. г. публикувах­ме материал за промените в За­кона за устройството на тери­торията, приети на 9 юли, спо­ред които се забранява смяна предназначението на терена, ако в устройствения план е оп­ределен за зелена площ. А пред­назначението на парковете и градинките в градовете ще мо­же да се променя само след об­ществено обсъждане, приклю­чило с положително станови­ще...

Разбира се, нищо такова не е ставало.

 

Но защо пък да не се краде, след като прокуратура няма, прокурорът гледа чушки и търговията му върви, а съдии флир­туват с местни бизнесмени, за да решават лични финансови проблеми.

И защо да не се краде, наистина, след цялостния нало­жен отгоре жълто-депесарски обществен разврат и поквара, когато всякакви правила и нор­ми на приличие и законност са потъпкани - от Симеон, прибрал държавни имоти за 200 млн. до­лара чрез услужливи бюрократи, назначени от самия него, през минист­ри и висши чиновници, присвоили държавни имоти на безценица, та до цяла поредица мафиотски сделки на гърба на българския народ, като аферата външен дълг на Велчев, робството ма­гистрала „Тракия” на Церовски, мащабната далавера „Супер Бо­ровец” на Кюлев-Симеон и сие, ненужни и свръх скъпи педиат­рична клиника, втора АЕЦ, безс­рамието, наречено ВЕЦ-ове по уж защитеното Искърско де­филе на Софийския областен Кътев и роднини на Симеон, и т. н. до безкрай. Където неизменно и навсякъде прозират интереси­те и лицата ту на испанското семейство, ту на роднините им от Италия...

Крадене на едро, ко­ето нормалният ум не може да допусне, шашнат от мащабите му!

Та някакви зелени площи в Златоград ли? Администраци­ята и без това отказва да ги стопанисва и поддържа, може би продадени ще имат по-добра съдба.

Но не трябва ли поне да го заяви ясно и открито и да им вземе полагащата се цена, а не да прави благотворителност за овластени по партийна линия лица, както беше при комунизма. Всъщност - каква е разликата вече...

Отвратителна подкупна сган е нападнала страната от­горе до долу и я опосква така, както турчин е вилнял пет века, развращава чрез дълбока коруп­ция обществените нрави и мо­рал, унищожава гражданската инициативност и всякакви на­дежди. Сган, за която винаги ще се намери по един от по-горе по­сочения слугинаж.

Впрочем, за разпада и състо­янието на гражданското об­щество говори фактът, че наскоро бившата червена номенк­латура в града ни, която вече е видимо „жълта” и обединена в американски клуб, решила да направи първата си акция пред обществеността - ще заведат жените си на ресторант, къде­то да поканят и други свои пос­лушници. Някои от тях, споме­нати в една популярна публика­ция в по-миналия брой, си поръ­чали нови костюми.

Предвижда се щастливият парад да преми­не в „Кристал”. Красиво, нали?

 

(Бр. 5/2005 г. на „Златоградски вестник“)