Новини

#отархива Отменете незаконните продажби!

събота, 25 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ „Затворете ла­комата уста на Йосиф Кеха­йов и го пратете да си купу­ва зелени терени в родното му село Дрангово…”

 

Ефим УШЕВ

 

 

Настоящата позиция бе прочетена на заседание на ОбС в началото на септември 2004, но не бе оповестена във вестника, тъй като след заседанието председателят на ОбС Севдалин Кехайов заяви пред ЗВ, че ще оттегли претенциите си за поредната покупка на зелена площ в Златоград. Сега, предвид новите обстоятелства, я оповестяваме, тъй като тя става все повече актуална. ЗВ

 

Неведнъж представители на „Екогласност” в Златог­рад са изразявали своята загриженост от безобрази­ята, свързани с околната среда, които се вършат в града ни както от недобро­съвестни граждани, така и от овластени лица.

Свидетели сме на абсо­лютна анархия и безвластие, корупция и подигравка с обществените интереси, лакомия и непочтеност от страна на докопали се до властови постове лица, ко­ито бързат да осребрят престоя си там и да натру­пат колкото се може повече за сметка на избирателите си и цялото гражданство.

Безнаказано се затлачва коритото на реката с боклу­ци, строителни материали, пръст - и в центъра, и в ос­таналите райони. Община и полиция нехаят за състоянието на маса озе­ленени терени, превърнати в постоянни паркинги пред очите на всички ни, безнака­зано се режат дървета в градските паркове. Тротоари се заемат неп­рекъснато от ламаринени павилиони, въпреки решени­ята на ОбС, незаконни пост­ройки се строят в самия център на града пред погле­да на граждани, специалис­ти, главен архитект, нехае се за състоянието на един грозен, незаконно застроен кооперативен пазар.

„Екогласност”-Златоград в писмо от 14 май т. г. до ОбС и комисиите по общес­твен ред и по строителст­вото предложи да се прекра­ти практиката на даване на терени за застрояване в центъра и да се изготвят проекти за озеленяване.

Предложи завишаване суми­те за глоба при отсичане на дърво, както и да се разгле­дат заповеди и договори на кмета на общината от тази и миналата година, с които са дадени терени и ако има такива - да бъдат анулирани и отменени.

„Екогласност”  внесе до кмета на общината и до ОбС Заявление, придружено от подписка на стотици граждани, заставащи зад предложенията на организа­цията за прекратяване по­рочната практика на пода­ряване и застрояване на зе­лени площи и призова търговските апетити да бъ­дат насочвани към терена на ка­зармата, както и да се престане с постепенното отнемане на зеле­ното пространс­тво от граждани­те.

Всичко това не бе чуто и не бе подложено на де­бат.

Позволи се бе­зобразията да про­дължават и както сега разбираме - тайно са продава­ни зелени терени на определени лица за смешни­те 10 лв. на квадратен метър общинска зелена площ в цен­търа.

Затова отново призовава­ме: Спрете!

Затворете ла­комата уста на Йосиф Кеха­йов и го пратете да си купу­ва терени в родното му село Дрангово. А Севдалин Кеха­йов, който ползва името на баща си като параван и е за­тънал до гуша в конфликт на интереси, следва да докаже източниците си на доходи и да подаде оставка.

Сега виждаме, че предиз­борния му лозунг „Да бъдем заедно” не е нищо друго, а по-лесна възможност за уреждане на личните си имотни интереси.

Предла­гаме ви да отмените като незаконни продажбите на зелени терени, извършвани от общинската админист­рация.

А най-честното, ко­ето можете и трябва да направите: сменете поли­тиката си и я насочете към гражданските интереси и проблеми!

 

(Бр. 5/2005 г. на „Златоградски вестник“)