Новини

#отархива Прокуратура не повярва в жалбите на съдия

четвъртък, 09 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Районната прокуратура в Мадан издаде постановле­ние за прекратяване на наказателното производство срещу главния редактор на „Златоградски вестник”, което бе заведено по жалба на съдията в златоградския районен съд Ирина Кюртева.

 

Жалбата бе по повод мате­риал във вестника под заг­лавие „И съдийката Кюрте­ва се включи в предизборна­та кампания на мъжа си”, къ­дето в прав текст поисках­ме: „В името на обществе­ното съгласие и морал, пре­поръчваме на г-жа Кюртева да стои подалече от поли­тическите напъни на мъжа си - това са принципите на демокрацията...”, имайки предвид деполитизираната институция, която тя оглавява.

Като мотив за прек­ратяването прокурорът Петров изтъква обстоя­телството, че съобразно предходната разпоредба в параграф 26 от Закона за из­менение на Наказателния кодекс, от месец март 2000 г. висящите производства към деня на влизане на зако­на в сила се довършват по досегашния ред, ако в три­месечен срок от влизане на закона в сила пострадалият поиска това.

Предварител­ното производство по гор­ната публикация е образува­но след влизането на цити­рания закон в сила и е въз­можно частното обвинение на г-жа Кюртева да се от­несе към Окръжната проку­ратура.

Преписката по същата жалба бе поета от прокура­турата в Мадан, след като златоградският районен про­курор отказа да се занимава и произнася по нея. ЗВ

 

(Бр. 4/2001 г. на „Златоградски вестник”)