Новини

#отархива В ОбС: Кого разделят и с какво, съдбите на няколко заслужили българи…

петък, 24 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Този въпрос изниква неиз­бежно, след едно некомпе­тентно изказване на съвет­ника Филип Кюртев от пос­ледното за миналата година заседание на ОбС, когато се повдигна въпроса за срока, през който е възможно завър­шването на паметника, започ­нат на мястото в центъра, на което е станало едно злове­що убийство през далечната 1913 г.

Некомпетентно, защото Кюртев не беше прочел нищо за тези събития, но явно поду­чен от други невежи лица, бе решил да се изкаже, макар и неподготвен, по тази материя.

Но ако беше външен на Зла­тоград човек - редно е да му обясниш. Жалкото е, че един златоградчанин не си е дал труда да се запознае със съби­тия от най-близката история на собствения му град.

И се оставя да бъде обра­ботван от лица, които на поздрава „Честит празник”, на 3 март отговарят с „А, не, аз съм от другата стра­на! Тая дата не ме интересува…”

Затова в настоящия брой, на 3 страница, публи­куваме образователен текст за подобна група безродници. Заглавието е за драмата на братята златоградчани Родопски през 191З г. И когато го про­четат, да се запитат кое от описаните събития би могло да разделя златог­радчани днес, както твър­ди Кюртев.

Кое е раздели­телното - в едно страшно време, когато заявяваш българската си принадлеж­ност, въпреки съзнанието за очаквана смърт?

Тогава какво празнува г-н Кюртев на 21 ноември?

И ако действително мисли за разделение, а не е просто подведен, да каже от коя страна на чертата е той самият?

 

(Бр. 1/2005 г. на „Златоградски вестник”)