Новини

#отархива Бараката на Любо Павлов узаконена. Браво Катрев! Браво кмете!

четвъртък, 23 февруари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Главният архитект на общи­ната Ясен Катрев най-после се престраши и издаде акт за уза­коняване на грозната барака в центъра на града, с което записа нови щрихи в професионалната си биография.

След като дълги години общината нямаше архи­тект, сега виждаме, че това е би­ло по-малкото зло, тъй като именно с назначаването на та­къв не само не спряха, но се увеличиха грозотиите и стро­ителните недомислия, в града, процъфтя бараковото разпола­гане в зелените площи, нещо повече - усилено се говори, че именно Катрев и съпругата му си докарвали допълнителни до­ходи и проектирали въпросните „сламеници” в град, претенди­ращ иначе за туристически приоритети.

 

Едно от крещящите доказа­телство за това е въпросната централна барака на Любо Павлов, построена с мълчаливото съгласие на общината (разбирай кмета и архитекта му, а и целия строителен отдел), без каквито и да било разрешения, докумен­ти, скици и пр. подробности, валидни само за обикновения плебс, но не и за бандитите с шивашки машини, ползвани за парлама.

В издадения акт арх. Катрев не изтъква нито един логичес­ки, да не говорим за професионален мотив да узакони грозо­тията. Нещо повече - споменавайки незаконността на постройката, той заключава, че „...от представените книжа за узаконяване и обстоятел­ствата, констатирани при служеб­ната проверка, се установява, че не­законно направеното е допустимо по действащите разпоредби и застроителни планове, съответно по разпоредбите, действащи по времето, когато е извършен незаконния стро­еж.”(!?)

Това е професионалната логика на Катрев, достойна за книгата на Гинес.

Хем строежа е незаконен, хем незаконното е до­пустимо и в съответствие с разпоредбите по време на извършва­не на беззаконието...

Браво Кат­рев! Браво кмете! - споменаваме г-н кмета, защото е изключено поредното безумие в града стане факт без неговия подпис. Това всъщност е и резултатът от неговата кадрова политика в продъл­жение на години, настанил в об­щината „лелини, митчини и селс­ки”, и пр. рода от села и колиби, колкото да се взема заплата.

Още един „железен” мотив обаче е посочил нашия архитект в узаконителния си акт: „...нарушителят е заплатил наложените глоби и такси за узаконяване на строежа с квитанции...”

От писмо на началника на РДНСК-Смолян инж. Хасъмова пък разбираме, че Катрево-Павловата лъжа е още по-дебела, защото са заблудили майсторски въпросна­та дирекция. След като споменава за издадената скица и виза от Катрев за узаконаване на надстройката, инж. Хасъмова пише: „Съгласно проекта се предвижда на отстояние 3 м от жилищната сграда да се понижи нивото на надзида, като та­зи част се оформи със скатен пок­рив, без да се ползва покривното пространство.”

Само че къде е отстоянието на 3 м от блока, къде е неползваното покривно пространство! Нещо като Ямбол и Стамбол…

Затова, ако г-н кмета иска да изле­зе поне малко читав от въпросната далавера, трябва начаса да се разг­раничи от нея, което значи незабав­но уволнение на още по-въпросния Катрев.

Както и на още няколко ка­дъра, които е гушнал на отговорно пазене при себе си, но на които съ­що не им пука за този град - какво става и какво ще става нататък с не­го.

 

(Бр. 11/2005 г. на „Златоградски вестник”)