Новини

#отархива Златоградчанин стана почетен на Смолян

вторник, 31 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С решение на Смолянския об­щински съвет златоградчанинът Величко Караджов бе удос­тоен със званието „Почетен гражданин на гр. Смолян”, зара­ди усилията му в изграждане­то и модернизирането на града по времето, когато бе управи­тел на окръга по тогавашната управленска стълбица на кому­нистическа България.

 

Награждаването стана на 21 октомври - Празника на града, когато смолянчани честват годишнината от освобождени­ето си от Османско владичес­тво.

Тази година празникът съвпадна и със 70-годишнината от смяната на името на града, когато през 1934 г. с указ на цар Борис III Ахъчелеби става Смолян, обединявайки и двете села Устово и Райково.

На тър­жествената сесия, в присъст­вието на цялата смолянска об­щественост и на държавни ли­ца и гости от Италия, изпълни­телния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова и депутата Николай Камов, кметът на об­щината Дора Янкова връчи на нашия съгражданин почетният знак на Смолян.

В отговор Караджов пред­ложи да склоним глава пред паметта на нашите предшественици, които през всички­те 92 години от освобожде­нието ни не са пожалили сили да работят за българско име и българска вяра в нашия край.

Според него, ако не беше изг­раден новия център на града, днес едва ли можехме да има­ме област Смолян.

Спасени­ето на родопчани оттук на­татък е в националното им единение около каузата на българщината, каза Величко Караджов и благодари за ока­заната му чест.

Останалите наградени със същото звание бяха олимпийският шампион от Атина по вдигане на тежести - Величко Чолаков и неговият треньор. ЗВ

 

(Бр. 21/2004 г. на „Златоградски вестник”)