Новини

Европари за животновъди от региона

неделя, 29 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Държавния фонд „Земеделие“ предоставя държавна помощ на животновъдите в размер 13 130 979 лв. Минималната помощ е за регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволици, и/или малакини, овце-майки и/или кози майки. Размерът на индивидуалната помощ е определен на 25 лв. за крава/юница/биволица/малакиня и 6 лв. – за овца майка/коза майка. Фермерите трябва да отглеждат в стопанствата си минимум 5 крави, юници, малакини или биволици, като максималният брой на подпомагане е до 200 животни. Изискването за овцевъди и козевъди е да отглеждат най-малко 10 животни, като на подпомагане подлежат не повече от 500 овце майки или кози майки за едно стопанство.

Срокът за изплащане на помощта е до 4 ноември 2016 г.

 

(Бр. 20/2016 на „Златоградски вестник”)