Новини

#отархива Безобразията започнаха, съветниците увеличиха щата на общината с още 17 човека

понеделник, 23 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* Новите ни избраници си гласуваха месечни заплати, забра­вяйки предизборните си вопли за фалиралата община…

 

 

По една минимална запла­та да получават всички съ­ветници /120 лв./, а предсе­дателите на комисии - ми­нимална и половина - 180 лв.

Това е решението на новите ни избраници от последно­то им заседание и то след намаление, предложено от Ваклин Чилингиров, на пред­варителното им искане - да взимат две минимални зап­лати месечно - 240 лв.

 

С то­ва те показаха на избирате­лите си, повечето от които или безработни, или на минимална заплата по пътища и шивашки цехове, че са ис­кали вота им, за да уреждат личните си финансови проб­леми, нежели техните соци­ално-битови и пр. други тревожни въпроси около настоящето и бъдещето на общината.

Само един поглед върху поименния списък на съветниците ще ни покаже, че нито един от тях не е бедстващ - те са или на доб­ре платена държавна служ­ба, или със собствен бизнес, който никак не е за оплаква­не.

Никой от тях обаче не се отказа от грешните общин­ски пари и дори не се замис­лиха, нито пък попитаха от­къде ще ги намери община­та тези нови близо 3000 ле­ва месечно, при условие, че оттам чакат издръжката си болница и здравни пунк­тове, детски ясли и градини, училища, админстрация.

Според шефа на финансите Севриев това е ед­на непосилна тежест за об­щината, той пита дали за сметка на гласуваните си заплати общинарите ще бъ­дат съгласни да закриват или съкращават персонал в учрежденията на общинска издръжка.

И как се вписва това на фо­на на техните довчерашни плачове за фалиралата общи­на, когато се вайкаха, че уж сме щели да бъдем изтрити като административна еди­ница. Всичко това бързо бе забравено и още по-набързо увеличиха щата на общината с нови 17 човека. Кметът на общината също е загрижен за това ново обстоятелст­во, тъй като за новия бю­джет са били обсъждани сим­волични възнаграждения от около 15-20 лв. Според него, ако сумите не бъдат регла­ментирани централно, общи­ната ще бъде много затруд­нена финансово и ще бъде принудена да съкращава дру­ги общински дейности. Пред­седателят на ОбС пък ще взема 50% от заплатата на кмета, което значи някъде между 300 и 400 лв. Нищо, че като кандидат за този пост г-н С. Кехайов сам предлагаше да не бъде платен. И нищо, че в бюлетина на Национал­ното сдружение на общини­те черно на бяло е записано как да се определя заплаща­нето - не механично, а съоб­разно спецификата и големи­ната на съответната общи­на, внимателно съобразени от специалистите.

Разбира се, това беше грешка на кмета, който пред­ложи този процент за пред­седателя, водейки се от до­сегашната практика на ОбС. Но тази практика няма нищо общо вече с досегашната, за­щото съветниците не са би­ли платени...

На това ново основание бе нормално да се позове Чаушев и спокойно да предложи процентът да бъде 20 или 30 от неговата заплата. Както впрочем беше при мандата на Станко Байрев, когато той беше председател на местния парламент и първо­начално имаше 30 на сто от кметското заплащане, а в последствие, след като беше освободен от пряката си ра­бота в „Горубсо”, процентът му бе завишен на 50.

Вярно е, че закона допуска работата на общинските съ­ветници да бъде заплащана, но той едва ли е предвиждал лакомията на българския из­браник, още повече когато нещо му се предписва законо­во.

Затова призоваваме не само към повече скромност, но и към замисляне за финан­совото състояние на общи­ната и най-вече за нейните приоритети.

Мисля дори, че е тяхно за­дължение като избраници да дадат такива идеи и да нало­жат такива практики, които да донесат на общината по­вече приходи, а не да мислят колко повече разходи да нап­рави тя и то основно за тях­но облагодетелстване.

Като пример даваме реше­нието на съветниците от областния град Смолян - 4 лв. на час работа. Което ще рече 20-25 лв. при 5-6 часа заседа­ние.

Припомняме на нашите читатели, че заседанията на златоградския парламент са само един път месечно, пред­шествани от едно заседание на комисиите...

Ако това спо­ред тях струва 120-180 лв. за всеки, то нека кажат кол­ко струва тогава учителс­кия или лекарския труд, а за­що не и труда на онези мъже и жени, които и в дъжд и сняг са по улиците, за да разчист­ват боклуците ни?

Би ми се искало да очаквам преразглеждане на този въп­рос В ОбС, така че заедно с финансовите органи на адми­нистрацията да се стигне до разумни цифри, които биха задоволили съветниците, но и не биха довели общината до непосилни финансови затруднения, каквито тя и без това си има достатъчно.

Единственото, което не мога да предвидя, е кой от общинарите би предизвикал този дебат по един толкова същностен, бих казал дори морален проблем, без реша­ването на който по-ната­тъшната им работа би дрън­кала кухо и фалшиво и би им пречила да застават с необ­ходимия чист поглед пред из­бирателите си.

Не само на следващите избори, но и дотогава!

 

(Бр. 22/2003 г. на „Златоградски вестник”)