Новини

#отархива Златоградска „колония” правят наши хора в Пелопонес, Гърция

неделя, 15 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Вече около 800 са българи­те в гр. Триполи и някои от околните му села на този гръцки полуостров, научава­ме от златоградчани с по 4 -5 години трудов стаж там.

Някои от тях прекараха от­пуските си в Златоград това лято и споделиха в редакци­ята, че най-много от бъл­гарската група са златог­радчани, предимно жени, ко­ито се грижат за възрастни тамошни гърци.

Някои рабо­тят съвсем легално и в мал­ки фирми в сферата на тър­говията и услугите. Един-единствен мъж има сред тях, също от Златоград. Те са много доволни от заплащането им, особено сравнено с родните ни български стан­дарти, защото получават средно 400 - 450 евро месеч­но. Живеят задружно, съби­рат се, даже получават поч­ти всички популярни българ­ски вестници, както и вест­ник „Български глас”, излизащ в Атина.

Единици са оне­зи златоградчани, които са с намерение трайно да се засе­лят в тази част на южната ни съседка, повечето използ­ват всеки удобен момент за връщане при семействата си и отново заминават. Съжа­ляват за все повече влошава­щата се икономическа ситу­ация в България, където не намират препитание и се принуждават да търсят хля­ба си далече от нея.

 

(Бр. 15/2003 г. на „Златоградски вестник”)