Новини

#отархива Ликвидаторът на „Върбица” Б. Бабачев разполагал с активите й като с лична фирма

вторник, 10 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Известният на читатели­те ни и останалото граждан­ство бивш ликвидатор и сега притежател на активите на общинската търговска фир­ма - Борис Бабачев, отново излезе на светло с обичайните си далавери, този път в окон­чателния одиторски доклад на Държавната агенция за финансов контрол в Смолян, завършен на 23 октомври тази година.

 

В него, макар че ревизори­те са се хванали за трохите от грабежа, а не със самия грабеж, отново проличава широката ликвидаторска ръ­ка на Бабачев, набутала общината с милиони лева. Освен че продаваше общин­ските имоти за жълти сто­тинки на свои роднини или на самия себе си, без санкция на собственика им - общината, в доклада виждаме как по съ­щия начин незаконно е прех­върлял собствеността на 2500 поименни акции с номинал 1 лев в капитала на фали­ралата и по-късно преобразу­вана Минералбанк.

Отново без знанието и без решение на собственика на капитала, Бабачев му предава активите на дружеството „…в ущърб на неговите иконо­мически интереси”.

И продължава да раздава, а може би по-точно - да прис­воява пари: 200 лева за вечеря „…по случай извършената лик­видация”, разбира се без от­четен документ, в наруше­ние на Закона за счетоводст­вото; 271 лева награда за ко­лежката си ликвидаторка, по същия повод; която пък вед­нага му връща жеста и наг­раждава Бабачев „…за приклю­чена ликвидация” - с 245 лв.; следва поредния начислен и осчетоводен разход за смет­ка на общинското дружест­во - за Хелга Марангозова 330 лв., за Борис Бабачев - 226 лв., без нормативно ос­нование.

Всичко това, заедно с още 85 лв. абонамент за любими ликвидаторски вестници, определено от ревизорите в доклада като „... незаконни разходи, ощетили собстве­ника и във вреда на дружест­вото, в нарушение на чл. 5, ал. 2 и чл. 15 от Закона за счетоводството, по вина на ликви­датора Борис Бабачев”.

Какво му остава след това? Напр. да отпише от фирмата сума от 70 000 лв. и да я прехвърли, разбира се само на хартия, на общината, „... за сметка на други резерви.”

И ревизорите да заключат, че „... от 1 септември 1998 до 30 юни 2003 дружеството не разполага с налични средст­ва”.

И може ли да бъде иначе? Справка - личните сметки на Бабачев в няколко банки, как­то и придобитите от него сгради, млекоцентрали, хле­бозаводи. Което, разбира се, малко вълнува приятеля му Метахчов и приятелката му Кюртева.

Впрочем, в сегашната хайка за бандити из страната, то­зи защо ли не го заключват? ЗВ

 

(Бр. 22/2003 г. на „Златоградски вестник”)