Новини

#отархива Валенцови пощуряха – горят вестника на Златоград

неделя, 08 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Братът на директора на ДАП-а в Златоград - Асен Валенцов, изкупил всички броеве на „Златоградски вестник” от будка­та до Автогарата и ги запалил демонстративно, разказват ни изумени граждани.

 

Причина за това била публикацията, ин­формираща за далаверите в Автостопанството. Макар и ку­риозно, поведението на този гос­подин не е изненада за нас.

Преди време той се прочу в ця­лата страна чрез национални­те медии, след едно, меко каза­но, просташко нахлуване в ре­дакцията на вестника.

Припе­челил някой лев от бране на зеле в Англия, същият опита да направи кабелна телевизия в Кирково, от което разбра, че освен пари трябва и нещо дру­го...

И дочака звездния час - брат му го намърдаха в ДАП-а като директор, той пък ту­такси получи заповед, че му е заместник.

Стари работници ни разказват за наглото му държане към тях, как дори им се заканвал с юмруци. Продължава да се гаври с ра­ботниците и директорът Петко - не само че отказа да им из­плати заплатите и команди­ровъчните за година-две назад, но и не признава заключенията на лекарски комисии, недвус­мислено произнесли се в официални документи за прогреси­ращо професионално заболява­не у дългогодишни работници. И вместо човешко отношение към тях и съответстваща ра­бота, наричал лекарите некадъ­рници, а на болния зачислява кирка и лопата и го праща да копае лед... На това му се каз­ва чиста злоупотреба със слу­жебното положение.

А за пра­вата на хората може би ще трябва да се намеси и съдебна­та система.

А може би общинският съвет­ник Тито Валенцов ще трябва вече да си прибере синчетата вкъщи и сериозно да се занимае с тяхното превъзпитание.

Ни­кога не е късно да направиш нещо добро за обществото...

Или пък нещо морално - като си подадеш оставката. ЗВ

 

(Бр. 1/2002 г. на „Златоградски вестник”)