Новини

#отархива Едно от достойнствата на вестника…

четвъртък, 05 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Георги МИТРИНОВ

 

 

…Едно от големите дос­тойнства на „Златоградски вестник” е и това, че на неговите страници се публи­куват и краеведчески мате­риали, които прибавят нови щрихи към историята на етнографското богатство на Златоградския край.

 

До­ри се оформят отделни руб­рики, внасящи свой специ­фичен колорит в облика на вестника. Една от най-коло­ритните в това отноше­ние е рубриката „Златог­радски мъдрости”, в която периодично се публикуват характерни устойчиви сло­восъчетания от говора на Златоград. Това начинание е похвално и заслужава на­сърчение, тъй като досега в България няма издаден диалектен фразеологичен речник. Отделни родопски краеведи са публикували откъслечни материали, но те са твърде недостатъч­ни и събирането на допъл­нителни материали ще е от полза за начинанието да се издаде фразеологичен реч­ник на родопските говори.

Но това е само една идея, по която се работи в тези трудни времена. А самите словосъчетания са твърде интересни за читателя с архаичния си диалектен об­лик и с поучителния си ха­рактер. Дори един кратък преглед на публикуваните в „Златоградски вестник” устойчиви словосъчетания показва от каква важност е да се събере отиващото си с нашите баби и дядовци ценно говорно богатство, за да бъде съхранено за поколенията, защо­то всеки читател може да открие по нещичко за себе си от народната мъдрост, преминала проверката на вре­мето.

 

(Бр. 4/2001 г. на „Златоградски вестник”)