Новини

Пари за къщите за гости - само в туристическите райони

четвъртък, 05 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Приемът по подмярка за неземеделски дейности ще бъде през месец ноември 2017 г.

 

Кратко резюме на подмярка 6.4 (Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности) показва, че по мярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на селски туризъм:

. Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т. н.);

. Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т. н.);

. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито) и т. н.

За местно занаятчийство се включват занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности). По същата подмярка се предоставят услуги за всички икономически сектори и населението, включително грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други; Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство; Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т. н.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване в селските райони, включващи:

а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;

Бенефециенти могат да бъдат земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

• Инвестицията да се осъществява в селски район;

• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/10 години при строително-монтажни работи;

• Ако кандидатът е земеделски производител, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 хил. евро. Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 хил. евро.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 хил. евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 хил. евро.

 

(Бр. 18/2016 на „Златоградски вестник”)