Новини

#отархива Общината си върна незаконно продадена сграда в центъра

понеделник, 02 януари 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ И във ВКС Бабачев загуби по една от далаверите си

 

 

Пето гражданско отделе­ние на Върховния касационен съд потвърди решението на Пловдивския апелативен съд от декември '99-а за подмолната продажба на триетаж­на сграда в центъра на Зла­тоград, собственост на об­щината.

 

Това е бившата сграда на градска търговия, продадена от ликвидатора на фирма „Върбица” Борис Баба­чев на негови сродници.

При това за цена, брутално ощетяваща общинските ни интереси.

Не е уважено и ис­кането на Бабачев, при разт­рогване на сделката му „да бъде постановено връщане­то на дадената сума”.

И за ВКС жалбата му не е основа­телна, както и твърденията в нея.

„Собственик на капита­ла е община Златоград и при прогласяване нищожността на сделката, имотът се връ­ща на патримониума й” - пи­ше в решението си ВКС, приемайки, че продавачът е с ог­раничени права, които са производни от волята на община Златоград.

Извършена е сделка, без да е налице съг­ласие на органа - ОбС.

Решението е от 29 януа­ри т. г. и от 1 февруари об­щината е собственик, кой­то ще определи наем на зае­мащите помещенията, а по-късно ще определи и нова процедура по продажба на имота си.

Колкото до напра­вените подобрения - не мо­же да се търси компенсация за тях, тъй като ползвали­те имота незаконно са из­вличали печалби от наеми и производствена дейност, които общината е губила през всичките години на невладение.

Тази сделка го­вори за огромното лапане на общинска собственост, осъ­ществено от ликвидатора Бабачев и негови приближе­ни, някои от които сега об­щински съветници...

 

(Бр. 5/2001 г. на „Златоградски вестник”)