Новини

Над 340 млн. евро тръгват към селските общини - за пътища, паркове и училища

вторник, 20 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

 

+ От 2 септември се подават проекти по мярката от ПРСР за малка по мащаби инфраструктура

 

 

Мара ГРУДЕВА

 

 

От 2 септември започна приемът на заявления по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Тя ще стартира с бюджет от 341 млн. евро, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 октомври т. г. Това обяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, цитиран от пресцентъра на ведомството.

За кого и за какво

са средствата

За финансиране могат да кандидатстват общини в селските райони, юридически лица с нестопанска цел, читалища, а също и ВиК оператори, в населени места с под 2000 жители, но само за дейности, свързани с доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения за пречистване на отпадъчни води, а не за ново строителство. Ще се финансират строителство и реконструкция на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари. Може да се кандидатства и за субсидия за обновяване на паркове, на обекти, предоставящи социални услуги на деца или възрастни, както и на спортни обекти, читалища, училища, детски градини. Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 хил. евро за един обект и 1 млн. евро за периода на прилагане на ПРСР. Субсидията за изграждане или обновяване на озеленени площи е максимум 400 хил. евро за един обект и 2 млн. евро за времето на прилагане на програмата.

За общини, юридически лица с нестопанска цел и читалища се предвижда 100% финансиране, ако не генерират приходи. В случаите, когато допустимите разходи по инвестициите са до 50 хил. евро за един обект, който има възможност да генерира приходи, финансирането е пак 100%. За ВиК операторите размерът на субсидията се определя чрез одобрен индивидуален анализ (ползи - разходи) за съответния регион. „Всяка община може да кандидатства с до три проекта”, уточни за медиите Васил Грудев.

 

(Бр. 15/2016 на „Златоградски вестник”)