Новини

#отархива Смолянски чиновници се намесвали по искането на Златоград за Кърджали

петък, 09 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

И на общото събрание на Националното движение „Екогласност” прозвуча златоградски глас. Представи­телят на ДГС „Екогласност” в Златоград Е. Ушев използва фору­ма и присъствието на депу­татите на движението, за да поиска още веднъж съдей­ствие и отношение по уникал­ното геотермално находище в Ерморечието.

 

Проф. Георги Стоилов отговори, че досе­гашните проекти за оползот­воряване на водата са непри­ложими, тъй като всички са с цел отводняване, за да се стигне до възможност за ру­додобив. Нови проекти ще се готвят и с това вече се е заело екологичното министерство, заедно със социал­ното, е мнението на Георги Стоилов, доскорошен дирек­тор на Националната агенция за енергийна ефективност към МС.

Той и депутатът Ан­гел Малинов ще са на разпо­ложение на кмета на Златог­рад за съдействие по пробле­ма, успя да извоюва на софий­ския екологичен форум ДГС „Екогласност” - Златоград.

В разговор с ръководителя на българската парламентар­на делегация в ПАСЕ - г-н Лъчезар Тошев, стана известно, че представените мотиви за пре­минаването на Златоград и Неделино към област Кърджа­ли в Комисията за местно са­моуправление, са обсъдени с председателя й Илиян Попов, който е заявил, че това са „ра­зумни и полезни предложения за група общини, които добре осъзнават интересите си”.

След предоставянето им в МС обаче, имало намеса от смолянски административни лица и депутати и разглеж­дането им било временно стопирано.

Г-н Тошев обеща лично да се заеме с проверка на проблема и отново да се срещне с Илиян Попов. След което ще информира златоградската организация „Екогласност”.

„Контактите ни ще бъдат вече по-близки, след като има­те член в Управителния съ­вет на движението” - каза Л. Тошев, по чието предложение Общото събрание избра златоградския делегат в ръко­водния си орган.

Колкото до чиновниците от Смолян, в бр. 1 от т. г. на Бюлетина на АРО областният управител В. Черкезов отговаря на след­ния въпрос:

- Не е тайна, че в Златог­рад отделни дейци изразяват центробежни тежнения. Как се отнасяте към тях?

Отговорът на г-н Черкезов: „Мисля, че проблемите на Зла­тоград не са в коя област да бъде общината, а в това как ще се решат те. А решения­та са заложени в областна­та програма,одобрена от МС. Нищо няма да измени отива­нето им към Кърджалийска област. Напротив, за това са необходими много средства, в това число и лични, които няма от къде да се намерят. Считаме, че това са емоцио­нални и самоцелни прояви на отделни хора…”

Публикуваме мнението на г-н управителя, за да се запоз­наят с него онези „емоционални отделни хора”, 3000 на брой, които се подписаха в подписка­та за отделянето ни от Смолянска област през минала­та година.

Вярно е, че някакви решения на областта са зало­жени в одобрена от МС прог­рама.

Но ние представихме та­зи програма на нашите чита­тели. И те имаха възможност да се уверят, че в нея пробле­мите на Златоград въобще не са включени.

И затова заглавието ни тогава беше: „В об­ластна програма за развитие община Златоград е почти из­ключена”.

Вярно е и друго - че за преместването ни към Кър­джали ще са нужни много средс­тва. Нека обаче кажем на г-н Черкезов, че оставането ни в Смолянска област ще ни стру­ва стократно по-скъпо… Справ­ка - изминалите 50 години. ЗВ

 

(Бр. 4/2000 г. на „Златоградски вестник”)