Новини

#отархива В ОбС: Лъсна лицемерието на Кюртеви и сие...

Thursday, 08 December 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отново бойкот при раз­глеждането на жизне­новажни за общината проблеми - транспортни­те връзки на Златоград към Мемково и Маказа.

 

 

В опита си да стопира работата на ОбС, Ф. Кюртев предложи със смешни аргументи редовното за­седание да бъде отложено за друга дата.

Мотивът му - „неправилно и ненав­ременно внесени докладни”.

След като това не бе при­ето, той обяви, че напус­ка заседанието, без да от­говори на подмятането „догодина ли е времето” да се внасят неотложните проблеми на общината...

 

А първа точка от днев­ния ред бе нещо наистина неотложно и в известен смисъл закъсняло. Защото става въпрос за обсъжда­не и вземане на решения за възможности Златоград да се вмести в канди­датстването и реализира­нето на дейности и прог­рами за трансгранично сътрудничество.

Можем да кажем дори, че това е първият стратегически важен проблем, който новият Общински съвет внася за разглеждане. По думите на председателя Чингаров, Златоград е единствената община, ко­ято има ясни и конкретни предложения за трансгра­нично сътрудничество и сега е времето да говорим за потенциала на община­та, както и да ангажираме експертни групи за предпроектна готовност. И се­га, когато най-после са внесени предложенията за стартиране на проектите в идеален план: Златоград-Мемково и Дрянова глава-Дюлица-Искрил (отсеч­ката, която ни свързва първо с главното трасе към Маказа), точно сега от дебата по тези възлови проблеми избяга Кюртевата група, последвана от известен дружбашки слуга.

Читателите ни помнят предизборните бръщоле­вения на Кюртев, с които в основно обръщение се предлагаше проблемът Дрянова глава. Та дори и през последните два месеца екранните изяви на същия ни занимаваха от­ново с правителствени­те му приятели, които били запознати и щели да решат проблема Дрянова глава.

Виждаме обаче, че при първото му делово поставяне в ОбС, той по­иска стопиране на разг­леждането му и избяга. Което вади на показ „безпощадно ясно” едно - лицемерието, нежелание­то да се работи по проб­лемите на общината, търсенето на поводи за конфронтация.

Но нека припомним на читатели­те, че това не е първи­ят опит за блокиране на работата на ОбС при внесен жизненоважен за разглеждане въпрос. Поч­ти същите хора напуснаха заседанието преди го­дина, когато бе внесена докладната записка за присъединяването на об­щината към Кърджалийс­ка област. Тогава те ус­пяха - кворумът бе нару­шен и заседанието прек­ратено. Сега обаче номе­рът не мина - мнозинст­вото от две трети взе съответните решения, след обсъждане набеляза комисии, които ще предприемат мерки за прид­вижване на проблемите. Разбира се, направи и грешка - предвиди места в комисиите и за онези, които ги бойкотираха. Макар че по този начин отново протягат ръка за консенсус и ги призова­ват не само да приказ­ват, но и да помогнат с нещо, ако могат.

Ако не знаеха с кого си имат ра­бота, бих бил склонен да приема една такава наив­ност...

И така - с конфронтация и безхаберие към общинс­ките проблеми, при откри­то проявяван непукизъм към тях, тези хора тръг­ват на избори, които са са­мо след една година. Дос­татъчно време златоградчани още по-ясно да разбе­рат кого са избрали на мес­тните избори в лицето на Ф. Кюртев и сие.

И че вся­какви семейно-лапачески кохорти не въплъщават и не изразяват техните тежнения за демокрация и просперитет на родния им град.

Кметът на община­та Чаушев също определи внесените за дебатиране проблеми като стабилна стратегия за бъдещето на общината и информира, че по общо предложение ще бъде създадена Асоци­ация на пограничните об­щини между България и Гърция. Което също би под­помогнало златоградския проект за Мемково. Зато­ва обаче по тези възлови за общината проблеми ни е необходимо единство, а не партизанщина, каквато сега ни се демонстрира, смята кметът Чаушев.

То­ва бягство идва в момент, когато общината започна да поставя най-важните си проблеми на различни отговорни форуми и дори смолянският печат съоб­щи вече за разговорите с министъра на благоуст­ройството г-н Евгени Чачев, който е поискал писмена аргументация за идейния проект Златоград-Мемково - за да се канди­датства евентуално пред програмата ФАР-Трансгранично сътрудничество. ЗВ

 

(Бр. 5/2000 г. на „Златоградски вестник”)