Новини

#отархива Натискът на Бабачев даде резултат

сряда, 07 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* Общината се отказа да продължи делата срещу незаконните му сделки и продажби, ощетили я с милиони левове…

 

 

Община Златоград трябва да изплати 240 лв. на Златоградския районен съд и 70 лв. на Йон­ко Кюртев, след решение от 8 декември м. г. на същия съд. Върху копието от това реше­ние, получено в общината, ня­ма име от съдебния състав и е записано само „Съдията”, а под­писът под самото решение „не се чете”...

 

Според него всичко в сделката на Бабачев с магази­на от централната сграда е о'кей и се изброяват всички мо­менти, оборени преди това по същото дело от Окръжния съд в Смолян за останалата част от сградата.

Съдия Кюртева си е позволила обаче тази правна гавра, защото уговорката ве­че е станала - кметът на об­щината няма да обжалва реше­нието й и значи Смолянският окръжен съд не би могъл да се докосне до правния абсурд: с отречени от самия него факти, сега се узаконява сделка, отнасяща се до същия обект.

Т. е. всички из­тъкнати доводи, обявени от СОС за незаконни, сега се обя­вяват за нормални само защо­то решението ще си остане в общинската папка.

А би могло да бъде оспорено от всеки сту­дент по право. Сега се очаква същото решение да извади гос­пожата и за магазина на мъжа си... Още един пример как държавна инс­титуция се ползва за лични це­ли и сметки.

Предишната общинска упра­ва имаше доблестта да оспори мошеническите сделки на Борис Ба­бачев и така да защити инте­ресите на общината.

Новата управа бързо започна да се огъ­ва под натиска на организира­ните лапачи, преди още да е по­казала какъвто и да било ха­рактер.

Толкова по-зле за нея, а и за общината. Защото след „огъването” идва „прегъване­то”, водещи пък неизменно до обезличаването...

 

(Бр. 2/2000 г. на „Златоградски вестник”)