Новини

#отархива Сделките на Борис Бабачев незаконни и според Пловдивския апелативен съд

сряда, 07 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ За правният разрив на Зла­тоградския съд със Смолянския окръжен съд и Апелативния съд в Пловдив…

 

 

Общината е получила съоб­щение от Пловдивския апела­тивен съд, че потвърждава ре­шението на Смолянския окръ­жен съд, с което обявява за нищожна сделката на общинс­ката фирма „Върбица” с „Родопи-НД” от 18 март 1998 г. Припомняме на читателите, че става въпрос за продажба­та на голямата администра­тивна сграда в центъра, с па­вилион за склад в двора.

 

Още по време на процеса адвока­тите на общината заявиха, че е налице класически случай на фиктивна продажба чрез подставени лица, с което се облагодетелстват приближе­ни на ликвидатора Бабачев лица и се ощетява общината с огромни суми.

И според Апе­лативния съд, без да е налице открита приватизационна процедура, е извършено раз­пореждане с общинско иму­щество, при това без да е спазена „...абсолютно необхо­димата и задължително пред­видената в специалния закон процедура”. А това означава, че е трябвало да се започне с решение на Общинския съвет.

Освен че прогласява сделка­та за нищожна, ликвидатори­те ще платят и разноските по делото, възлизащи на око­ло 1000 лв. В процеса на дело­то двата магазина от продадената незаконно сграда бяха определени за разглеждане от Златоградския районен съд. А в миналия брой съобщихме, че решението за единия магазин е вече взето. Сега научаваме у за другото решение на ЗРС, с което обаче се отхвърля ис­кът на общината за обявява­не в нищожност на сделката на Б. Бабачев с Ф. Кюртев за магазина, като в правните из­води се изтъква, че „процесния имот не представлява общинс­ка собственост... И не следва да се продава с решение или съгласие на Общинския съвет”. Така правният разрив на Зла­тоградския съд със Смолянския окръжен съд и Апелативния съд в Пловдив, става очеваден, тъй като ставаме свидетели на различни решения и правни из­води за продажбата на един и същ имот, с договор от една и съща дата…

Виждаме как две­те горни съдебни инстанции защитават аргументирано об­щинския, т. е. държавния ин­терес, а местният районен съд - интереса на частни лица и сметки.

Сега има думата об­щината, която да обяви нор­мална процедура за продажба на имота си, а не по досегашния мафиотски начин. ЗВ

 

(Бр. 3/2000 г. на „Златоградски вестник”)