Новини

#отархива Комшийската логика на прокурора ражда правни абсурди за показ

вторник, 06 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Един „бисер” в правния мир е сътворил районният про­курор Метахчов, издавайки постановление за отказ от наказателно производство срещу Юлиан Алчев по повод сигнала на д-р Кирил Арнау­дов за ползвани опасни от­рови и фалшиви фактури, зад които не стои извърше­на работа.

 

„Бисер”, защото в него той изтъква такива „правни” аргументи, като „...обстоятелство на заин­тересованост от страна на Арнаудов, предвид неспечелването от него на изпълне­нието на мероприятието и имуществените му спорове с Алчев”.

В постановление­то прокурорът говори за ор­ганизиран от кмета на об­щината търг за избор на изпълнител за обработка на кучета, спечелен от Алчев. Излага и други небивалици, взети направо от лъжливите показания на Алчев, като то­ва, че с лекарствата Дронцид и Травевил примамвал и залавял кучетата.

В писмо до Метахчов д-р Арнаудов изра­зява недоумението си от про­курорската некомпетент­ност и обяснява, че спомена­тите лекарства са средства против тении, така че чрез тях не могат да се залавят кучета.

„Вие сте подведен и вкаран в заблуждение - пише д-р Арнаудов. - Защото об­щината никога не е органи­зирала търг за изпълнение на решение 537, в който да е участвала и Районната вете­ринарна лечебница, нито аз лично. Никога не съм предс­тавял оферта за изпълнение на споменатото решение и никога не съм изразявал же­лание да го изпълнявам. Бях помолен като общински съ­ветник и специалист да дам мнението си”. „След залавяне на кучетата е последвала обработка на същите чрез лекарства, състояща се в обезпаразитяване. Липсват каквито и да са данни Алчев да е прибягвал към евтаназия на кучета” - и такова безсмислие има в постановлението на про­курора, без поне да се запоз­нае с решението на община­та, смисъла на което е на­маляването броя на скита­щите кучета, а не обезпаразитяване. А намаляването става или чрез евтаназиране, или чрез кастриране, обяснява в писмото си д-р Арнаудов до нашия прокурор.

Така че действията на Ал­чев нямат нищо общо с ре­шението на общината, кое­то Метахчов поне е тряб­вало да прочете.

Освен то­ва Арнаудов декларира, че никога не е имал имущест­вени спорове с Алчев, както се твърди в постановление­то.

Като образец на адвокат­ска защита определят мес­тни юристи постановлени­ето на Метахчов, доверил се на изложението на едната страна, вместо да намери обективната истина. И го приканват да заеме стаята на СДС в адвокатския етаж, която от години стои праз­на и не се ползва.

А нашият скромен съвет към прокуро­ра е този, че преди да полз­ва лъжите алчеви, за да ска­лъпва постановлението си, по-добре е да ги провери.

За­щото комшийската логика, която го е ръководила, едва ли има нещо общо с право­то, от което получава зап­латата си.

 

(Бр. 2/2000 г. на „Златоградски вестник”)