Новини

#отархива Рудодобивната агония в Златоград ни тласка към търсене на алтернативи

Monday, 05 December 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Миньорските протести в Златоград продължиха и в първите дни на нова­та година. И явно няма да престанат, докато за­работените през минала­та година пари не бъдат изплатени. Всеки ден пред сградата на предп­риятието можете да видите голяма група хора с плакати и призиви за оставки, настояване за хляб и работа, за запла­ти.

 

„Стига лъжи и краж­би в „Горубсо” - гласи един от лозунгите, факт е, че от позиция на из­чакване и молби, вече се минава към радикални протести и гражданско неподчинение, защото бъдещето на над 1000 се­мейства от общините Златоград, Неделино и Кирково, е неясно. Много от тях са напуснали вре­менно, други трайно родните си места, за да търсят хляба си в Кър­джали, Лъки, София и дру­гаде.

Но само народът в този край на Родопите знае за трагедията на разделените семейства.

Когато казвам, че иска­нията се радикализират, имам предвид прозвучали­те предложения по митин­гите тези дни за блоки­ране на пътни участъци, административни сгради и дори водоотливни учас­тъци, което би нанесло непоправимото на златоградските рудници и би ги довело до непродаваемост и практическа неизползваемост в бъдеще.

В края на миналата го­дина стана известно, че четири фирми са закупили документацията за оглед на „Горубсо-Златоград” от Агенцията за приватиза­ция, обявила за продажба 60 на сто от активите му и 20 на сто при облекчени условия. Разбра се обаче и друго - че нито една от тях не е внесла необходи­мия депозит, каквото е условието за кандидат­ купувачите. И фактичес­ки засега купувач отново няма. Остават само зая­вените намерения на ментърджийската гръцка фирма „Термес майнинг”, за която се говори, че е преследвана в родината си за неплатени данъци и други шмекерлъци; и те­зи на местното работни­ческо дружество „Горубсо`99”, зад което стои „Техноимпекс” ООД, съд­ружник на швейцарската фирма „Гленкор”, основен вносител на концентрати за КЦМ-Пловдив.

Същата е закупила и „Горубсо-Лъки”. Тя обаче иска да за­купи само два от златоградските рудници, заедно с Ермореченската обога­тителна фабрика. А не цялата фирма, както обя­вява Агенцията. Причина­та - продаваният 60%-ен капитал не представлява 2/3 от него и различните собственици в бъдеще би­ха имали проблеми в уп­равлението. Специалистите тук из­тъкват и разликата в продажбите на Златоград и Лъки - там без депозит, а тук той е 180 000 дола­ра. Там стойността е оценена на 110 000 долара­ тук - над 3 милиона до­лара. Което утежнява продажбата, а оттам и проблемите с разплащането - основа на днешни­те протести. А и причина за разрастващото се социално напрежение и спо­менатите по-горе демог­рафски проблеми, появява­щи се за първи път в златоградския район.

Тази нерадостна карти­на принуждава новата уп­рава и самата обществе­ност тук да се оглежда и търси някакви алтерна­тиви, като две от тях се налагат все повече сред широки обществени кръ­гове.

Едната е заявеното вече намерение Златог­рад и Неделино да преми­нат административно и териториално към Кър­джалийска област, доку­ментите за което неот­давна бяха връчени на премиера Костов, а под­писката на гражданство­то е в Комисията по мес­тно самоуправление в парламента. Така райо­нът ни ще стане част от бъдещата безмитна зона на Маказа, чието осъщес­твяване и завършване на граничния пункт се предвижда през тази и следва­щата година, както ста­на ясно от решението за откритото вече финанси­ране, оповестено след ек­спертната българо-гръцка среща в Атина миналата седмица.

Другата алтернатива за златоградския район също е свързана с решенията от тази среща, според които Гърция още няма проектна готовност за граничния път Рудозем-Ксанти и не е набелязвала местоположе­нието на бъдещия граничен пункт.

Нашето предложе­ние, поставено наскоро и на регионална среща в Со­лун, е възстановяването на съществувалия до 1945 г. път Златоград-Мемково (дн. Медоса), в съседна Гър­ция. Неговата дължина е 9 км и не представлява как­то финансов, така и географско-топографски проб­лем, поради равнинния си характер и ниска надморс­ка височина от 500-600 м.

С тези два проблема и тях­ното решаване в близко време свързват бъдещето си три общини - Златоград, Неделино и Кирково, което от периферия ще ги пре­върне в средище на кому­никации, в едно отворено, взаимно подпомагащо се икономическо и социално пространство, открито към бъдещата Беломорска област.

 

(Бр. 1/2000 г. на „Златоградски вестник”,

Излъчено по БНР на 5 януари т. г.)