Новини

#отархива Торнадото, наречено ликвидация, вършее безмилостно...

понеделник, 05 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Прокуратурата не реагира на незаконни сделки и продажби

 

 

2 км електропроводник бе откраднат в началото на месеца от местната фир­ма в ликвидация. Това се оценя като една от най-наг­лите кражби през последните месеци от местни поли­цаи, разбира се след извес­тните тонове мед преди това от заключен склад, достъп до който имаха са­мо определени лица от ръководството.

 

И този случай остана обаче без разкритие, каквато ще е съдбата и на новата кражба на тонове електропровод, задигнат точно по време, когато нап­режението в мрежата е би­ло изключено, казват хора отвътре.

Полицията, както винаги, информация не дава, препращайки да питаме в Смолян, или под вечния пред­лог за водещо се следствие.

Междувременно, узаконено уж разграбване вървеше през март в същата фирма, след публикувана обява за продажба на дълготрайни материални активи чрез преговори с потенциални ку­пувачи. Информационният проспект на цена 25 лв. мо­жеше да се закупи до 30 март, а на следния ден ста­вали преговорите.

И преди тези дати се товареха ма­шини, компютри и друго оборудване по цени около стотина лева за струг, бан­циг и т. н., информират за­познати, като допълват, че до голи стени ще останат сградите на предприятие­то, преди да бъдат продадени и те. Така че илюзия било да се мисли, че някак­во производство ще се въ­зобновява тук.

И все повече хора се убеж­дават, че единствената възможност е предложени­ето на „Горубсо-Кърджа­ли”, което иска да купи два от рудниците ни и да въ­зобнови производството в тях. Така поне 200 души ще хра­нят семействата си първо­начално, преди да има нови назначения.

И най-сетне Върбица ще потече спокойно и чисто, без да влачи отровите си към кладенците, от които пият децата ни. Защото рудата ще се преработва в Кърджали. Засега обаче проблемът с разграбването на фирмата в Златоград си остава, под носа на проку­ратурата, която започва и прекратява преписки, стру­ващи на държавата милио­ни, нереагираща на незакон­ни продажби на гаражи, на мошенически сделки с неизползваеми лампи за милио­ни лева, изнесени и в нашия вестник. ЗВ

 

(Бр. 6/2000 г. на „Златоградски вестник”)