Новини

#отархива Хроника: Не се отказваме от пътя за Мемково…

неделя, 04 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Идеен проект за отваряне на българо-гръцката граница край Златоград прие в гр. Русе директорът на програма ФАР-ТГС към МРРБ - г-жа Веселина Любенова; представител на Европейската комисия поставя проблема на 5 септември в Солун, след което го очакваме в Златоград

 

 

Работна среща на тема „Структури и програми за трансгранично сътрудничество в гра­ничните региони” проведе на 31 август и 1 септември т. г. в Ру­се информационният офис на Асоциацията на европейските погранични региони (АЕПР) ЛЕЙС-ФАР в Смолян. В него взеха участие ге­нералният секретар на АЕПР г-н Йенс Габе, директорът на прог­рама фАР-Трансгранично сътрудничество за България - Ве­селина Любенова, Харис Мартинес - международен експерт към АЕПР/ЛЕИС, Риан Хаузер - представител на Делегацията на Европейската комисия в България.

 

В широкия кръг от проблеми по трансграничното сътрудничест­во между България, Гърция и Ру­мъния, се открояваше общото мнение, че решаваща роля в про­цесите на взаимодействие имат общините и областите, които най-добре могат да посочат и изготвят местни проекти за фи­нансиране.

Г-н Хаузер от Делега­цията на ЕК в България каза, че по границите с България проблемите са с един по-малко, защо­то често от двете им страни са хора от един и същ етнос и една и съща култура, което мо­же само да улеснява сътрудни­чеството между съответните страни. Според него тук имаме принадлежащи си един на друг райони и територии, свързани неделимо в исторически и ико­номически план. Точно към тях трябва да се насочат инвести­торите, както и средствата по предприсъединителните фондо­ве на ЕС, смята г-н Хаузер.

Пре­ди тези съществени изявления при откриването на семинара, в едночасов разговор с предста­вителя от Златоград - Ефим Ушев, той получи подробна инфор­мация за проекта за път Златоград-Медоса и пое ангажи­мент да го засегне в изказване­то си в Солун на 5 септември, където участва на междунаро­ден форум за трансгранично сътрудничество. Хаузер прие и поканата да посети Златоград, за да огледа на място погранич­ния терен. Писмен текст с обос­новка и карта на района отнесе със себе си и г-жа Веселина Любенова, директор на програма ФАР-ТГС за България, с който ще запознае лично министър Ев­гени Чачев с предложението.

Според нея, за да можем да на­ложим този проект, трябва вед­нага общината да изпрати ис­кането си до МВнР и до дирек­тора на Националния център за териториално развитие и жи­лищна политика - г-н Васил Гарнизов.

Следващият етап е ан­гажиментът на областната уп­рава, която да включи проекта в областния план за развитие. По-нататък чисто общинско за­дължение е поръчването на проучване и изпълнение на проектирането, по подобие на извършеното от общината през 1993/94 г., когато ангажира екип за проучване терена за жп пре­ход при с. Кушла. Оттук ната­тък, уверява г-жа Любенова, ра­ботата е в ръцете на прави­телството и средствата ще бъдат осигурени не само за про­карването на пътя, но и за след­ващата го инфраструктура - електрификация, водоснабдява­не, телефонизация и съответ­ните площадки. Бюрократична­та процедура обаче трябва да се измине и ви предлагам това да направите час по-скоро - съ­ветва ни г-жа Любенова.

194 са общините в Асоциация­та на европейските погранични общини и чрез програмите по ТГС те набират опит и добри практики за укрепване на мест­ните власти - сподели генерал­ният секретар на Асоциацията г-н Габе, който посъ­ветва присъстващите кметове да не питат винаги дали да правят едно или друго нещо, а да преценяват и поставят идеите си, да настояват те да се нало­жат, щом са в интерес на регио­на им. АЕПР е едно лоби за тях, което ще им помогне да реализи­рат идейните си проекти.

Шефът на ФАР за България - В. Любенова, поиска до края на го­дината да бъдат предадени виж­данията на областите и общи­ните за проектите, които биха могли да бъдат финансирани, най-вече в областта на бизнес-сътрудничеството, малки и средни предприятия, обучение на езика на другата страна на две­те територии и др.

В обобщението си флориан Хаузер от ЕК каза, че хората се нуждаят от действително социално-икономическо разви­тие, за което съседните стра­ни трябва да обединят усилия­та си, като се простят с идео­логемите на старото мислене.

Нека с проектите, които пред­лагаме, да се засичаме и прес­рещаме в интересите си, които да са общи и за двете страни, призова представителят на Евросъюза. ЗВ

 

(Бр. 14/2000 г. на „Златоградски вестник”)