Новини

#отархива Зa критика от две изречения искат брутната ми заплата за три месеца

четвъртък, 01 декември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* Разговор с гл. редактор на „Златоградски вестник” Ефим Ушев, след решението на съда в Златоград за наложена глоба за публикации

 

Разговор на Христо Гиневски

във в. „Родопски вести”-Смолян)

 

 

- Г-н Ушев, стана известно решението на Районния съд в Златоград, с което сте осъден да заплатите 600 лв. глоба. Доколкото знаем то­ва е искането на Областна­та управа. С какво предизви­кахте гнева й?

 

- Първо трябва да уточним, че не съм осъден. Районният съд просто потвърди наказателното постановление на об­ластния управител Черкезов по повод издадения от Общинс­ката избирателна комисия Акт за нарушение на Закона за местните избори. Друг е въп­росът какво има зад този факт.

В основата са критични материали в „Златоградски вестник” за кандидатите на СДС в местните избори м. г. ЗРС не е взел под внимание нито едно от представени­те в съдебната зала доказа­телства и аргументи за то­ва защо изпратените опро­вержения на кандидата не са намерили място на страни­ците на вестника, както изисква законът. Много прос­то - защото те са несъобраз­ни с изискванията на същия този закон, който казва, че размерът на отговора не мо­же да надвишава размера на критиката. А за две изрече­ния са написани две страни­ци опровержения. Но дори и в тези две страници се го­вори за всичко друго, но не и за съдържанието на въпрос­ните две изречения.

И ако областният управи­тел си беше дал труда да про­чете вестника и отговорите на засегнатия, щеше да види, че те нямат нищо общо едни с други. И нямаше да иска толкова много пари (брутната ми заплата за три месеца). Той обаче остана верен на пар­тийната дисциплина да нака­же непослушния редактор.

 

- Какви са представените от вас аргументи, които ЗРС не е взел под внимание?

- Освен изложените вече, не са взети предвид писмените сведения на един от свидетелите ми, който потвърждава изнесеното от мен във вест­ника, че е пълна истина - Ф. Кюртев не е бил член на СДС от 1992 г., както твърди, за­щото тогава си е плащал членския внос на БСП; че не са водени преговори с БСДП за подкрепа, а просто са искали от тях да оттеглят кандида­та си. Не е взето предвид и заявеното от другия ми сви­детел - че Съюзът на слепите не се е произнасял в подкрепа на кандидата на СДС, както твърди Ф. Кюртев. Така че лъ­жите, които той е тиражирал веднъж, ги предлага за ново обществено обращение под фор­мата на „опровержение”. С кое­то аз като редактор не мога да съм съгласен.

 

- Смятате ли, че Окръж­ният съд в Смолян ще пог­ледне по-обективно на то­ва дело?

- Разбира се, че смятам, ина­че нямаше да обжалвам, зла­тоградското решение. Това е вече друга инстанция и там чрез друг свидетел ще дока­жа още една лъжа на Ф. Кюр­тев от времето на изборите. Тогава той навсякъде твърде­ше, че е подкрепян от ДПС. Организация, която имаше свой кандидат-кмет и партий­на листа. Целта беше да се заблуждава електоратът на тази формация, което също опровергах в „Златоградски вестник”. Затова също ми из­пратиха „опровержение”... Кое­то също не публикувах. И то­ва струва 600 лв., според об­ластния управител. В съдеб­ната зала представих на съда и друг красноречив аргумент - публикуваните други две оп­ровержения на кандидати за съветници от същата полити­ческа сила.Те обаче са публи­кувани, тъй като са съобразени със закона - опровергават конкретна критика. Ако и на Ф. Кюртев бяха такива, ес­тествено и неговите отгово­ри щяха да бъдат пуснати. Той обаче предпочете да пи­ше „чаршафи” за предизборни­те си намерения, като се надяваше да излязат във вестника безплатно. Смятам, че СОС трябва ясно да преце­ни: дали законът трябва да се спазва само от журналисти­те, или той е и за кандидат-кметовете. Защото ако аз съм нарушил закона, то ясно е, че и Ф. Кюртев не се е съоб­разил с него, нарушава го, а глобата е само за мен. Целта е ясна - икономическо съсипване на едно местно издание, защото не играе по свирката на „силните на деня”.

 

(Бр. 4/2000 г. на „Златоградски вестник”)