Новини

#отархива Зa кметуването и достойнството на златоградчани

Thursday, 01 December 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

„Спекулация е, че областният управител не обръщал внима­ние на Златоградска и Неделинска община. Чаушев да каже кога са искали пари и им е отказано. Не може да се вика БНТ, за да се пока­же колко е замърсен градът. Кметът на Златоград сам ми зая­ви, че не е в играта на Беширов, който иска да присламчи и Златоград за Кърджали. Ама кой ги чака там? Ще се разкарват за Държавния архив и Окръжния съд в Смолян, ще си сменят личните карти и паспортите отново...

...Ако тези две общини ме вземат по съвместителство, ще им правя проектите, ама това не е моя работа. Двамата кметове да кажат какво са внесли и какво им е отказано от областта, те не са направили нищо, за да им помагам. Защо не се работи от тия две общини?”

 

Това са част от изявлени­ята на областния управител Веселин Черкезов срещу двете съседни общини, на кои­то кметът на Неделино да­де достоен отпор на пресконференция. За разлика от не­го златоградският кмет не пожела да вземе отношение към нападките и си премъл­ча.

Нещо повече - след като се върна от Хрисуполи, къде­то беше заедно с Черкезов, обърна наопаки досегашното си мнение за преминаването ни към Кърджали и застана категорично против, което означава, че еднолично тръг­ва срещу интересите на избралите го на този пост граждани. Разбира се, имам предвид събраните и преда­дени 3000 подписа от насе­лението, внесени в Комисия­та за местно самоуправле­ние в парламента.

В частни разговори г-н Чауше казва, че не иска да влиза в конф­ликт с областния управител и за това не взема отноше­ние по неговите нападки. То­ва е нелогично. Защото кол­кото и да не иска, този кон­фликт е факт след недостой­ните обвинения към Златоград и неговия кмет.

Пак в частни разговори нашият кмет твърди, че не трябва да нападаме Черкезов, защото щял да спре пари и проек­ти за Златоград...

Първо, па­ри областният управител ни­то разпределя, нито разда­ва.

Второ, ако спира проекти само защото една община от­стоява интересите си, г-н управителят не е за това мяс­то и трябва да си ходи в Дос­пат!

Още по-важно е и нещо друго - на мен, като златоградчанин, ми е под достойнс­твото, ако цената за решава­нето на даден проблем е подмазването на един чиновник, пък бил той и правителствен.

Аз не съм съгласен кметът, който е лицето на общината ни пред по-висши инстанции, да ни създава унизителния имидж на подмазвачи и трепе­рещи пред по-големия властник. И предпочитам той да стои изправен и да щади и уважава достойнството на избирате­лите си.

Затова най-друже­любно препоръчвам на г-н Чау­шев да се замисли ако не пред моите думи, то пред думите на големия писател от Зла­тоград Станислав Сивриев: „Горе главата и бистро гле­дай!”

Защото никъде по света не зачитат наведения пред случайни и временни начални­ци, които оправдават поведе­нието си с претекст, че тряб­вало да свършат някаква ра­бота. Казвам всички тези ду­ми, защото знам, че повечето златоградчани, които са невойнствени, но горди хора, ще ме подкрепят. И биха казали на хората, които са ги изпра­тили да защитават интере­сите им: „Горе главите и бис­тро гледайте!” Тогава можем и да ви простим някои погреш­ки...

Защото мандатът е кра­тък, а Златоград трябва веч­но да го има. А със Смолян то­ва няма да стане!

 

(Бр. 9/2000 г. на „Златоградски вестник”)