Новини

#отархива Мотивите за минаване към област Кърджали, връчени на премиера Костов

четвъртък, 17 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Представители на Инициативния комитет за пре­минаване на Златоградска и Неделинска общини към Кърджлийска об­ласт използваха предизборна сре­ща на премиера Иван Костов в Кърджали, за да се срещнат с него и да му връчат мо­тивите за искане­то на гражданст­вото в двете об­щини.

Това стана след срещата на премиера с обществеността на областния град и е отделил петнадесетина минути за разговор с групата. Златоградските представители са изяснили причините за искането, кои­то са предимно икономичес­ки, помолили са г-н Костов за държавнически поглед към мо­тивите и да прецени къде са интересите на много хора, които виждат по-доброто си бъдеще в съседната област.

Поискана е експертна коми­сия, която на място да се за­познае и даде заключение за предлаганата корекция. Кър­джалийските средства за ин­формация, няколко национал­ни вестника и БНР излъчиха репортажи и информация за срещата на златоградчани с премиера Костов, който е обещал сериозна проверка по изложените мотиви.

И удър­жа на думата си - само 10 дни след това от Министерс­кия съвет са поискали общи­ната да подготви срочно под­робна справка за пътните връзки на Златоград със Смо­лян и Кърджали, данни от по­землената комисия, социални грижи, проблема с миграцията, здравното осигуряване и пр.

Според г-жа Ценкова от МС, за въпросното искане ще е нужна законодателна промяна, а не решение на правителст­вото. Данните, които се ис­кат, трябвало да бъдат максимално точни. ЗВ

 

(Бр. 18/1999 г. на „Златоградски вестник”)