Новини

#отархива Мая Димитрова бясна, притеснена за Филип, глобява Ушев

сряда, 16 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* И прокурорът Метахчов ангажиран в гонението на редактора…

 

 

Председателката на Об­щинската избирателна коми­сия Мая Димитрова подписа Акт за глоба на главния ре­дактор на „Златоградски вес­тник”, за това, че накърнявал доброто име на Ф. Кюртев и не е публикувал опровержени­ята му.

 

Читателите ни вече знаят съдържанието им от миналия брой, в които той ни­що не опровергава, но иска да пробута предизборните си лъжи безплатно на страници­те на вестника.

Актът на Ди­митрова едва ли би минал пред областния управител, който следва да издаде нака­зателно постановление, след като му бъдат представени както публикуваните матери­али, така и опроверженията.

В съпроводително писмо до ре­дакцията, комисията настоя­ва, че са накърнени правата на кандидат-кмета, без обаче да посочва с кой текст или твър­дение става това.

Освен чрез комисията им, атаката към редактора вър­ви и по линия на прокуратура­та. Съдийката Кюртева е на­писала възмутено писмо, в ко­ето отрича да е искала присъствието на служителите си на политическа среща с мъжа й и иска намесата на прокуро­ра.

Преди това обаче тя привиква по телефона един по един всички работещи, за да ги разпитва на четири очи! (А може би и това ще отрече уважаемата г-жа?)

Районни­ят прокурор начаса започва проверката и иска източни­кът на информацията да бъде назован. Това обаче не може да стане, тъй като няма га­ранция, че няма да бъде прес­ледван от ръководството на съда или дори уволнен!

Редак­цията няма право, дори е длъжна да не огласява източ­ниците си на информация - то­ва е въпрос не само на профе­сионална етика, но и на морал. Не можем да станем причина за репресии срещу граждани, само защото са имали доб­лестта да реагират за проя­вено беззаконие. А би трябвало да знаят служителите на Темида и за Резолюция № 2 от 1994 г., приета от Съвета на министрите в EС, подписана и от България, и която гарантира запазването в тайна източника на информация.

Тази резолюция се спазва в цял свят, тя е валидна и за нас, които сме тръгнали към Европа и сега приспособяваме законодателството си с европейското.

Но ако искат наистина да свършат нещо полезно тези овластени с правораздаване лица, то нека не четат с лупа предизборните ежби на трета страница в броя, а да погледнат за прахосаните милиони народни пари на втора страница…

За които, кой знае защо, са си превързали с кърпа очите! ЗВ

 

(Бр. 17/1999 г. на „Златоградски вестник”)