Новини

#отархива Местни бандити плашат опонентите си предизборно

вторник, 15 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ …Наистина, само изпечени комунис­ти, закърмени с тоталитарното мля­ко на едно отминало време, могат да градят такава перфектна мафиот­ска система в града и да си вярват, че ще я осъществят…

 

Ефим УШЕВ

 

Добре известна местна групи­ровка е решила по странен начин да върви по пътя към изборите за общински органи на властта нае­сен.

Стресната от ултиматума на началниците си „отгоре”, че ако не ги спечелят, целият им клан ще върви на кино, те започнали да отправят заплахи срещу личности, ко­ито евентуално биха им били поли­тически конкуренти.

 

Използвайки връзките си с долните етажи на цен­тралната власт, те ги заплашват с уволнение, ако са на държавна ра­бота, или с провал чрез създаване на пречки в частния им бизнес. Ня­колко са вече случаите със сходно съдържание, разказани в редакцията на вестника ни.

„Обаждат се в службата ми, каз­ват ми, че е по-добре да се откажа от участие в изборите, определят ме като комунист, без никога да съм членувал нито в БКП, нито в БСП. След изборите можело вече да не съм на работа - така са гово­рили по мой адрес...”

„Това, което пишете във вестни­ка, е за уважение като позиция, но сте далеч от реалността. Не знае­те срещу кого сте тръгнали, ще ви смачкат в най-скоро време. Виждам ги какво и как го правят, не мога да ги понасям, но трябва да съм с тях, защото искам да си вадя хляба в Зла­тоград и тук да гледам семейство­то си. Това е положението и никой не може да направи нещо...”

Привеждаме само два момента, ко­ито очертават „реалността”, за ко­ято ни говори по-горе човекът.

Това съзнателно натягане на атмосфера­та в общината, съпътствано от от­кровено подкупване на други лица и с пошли обещания за реки от пари, ко­ито щели да потекат към нас, ако ги изберем, говори единствено за това какви примитиви са се запътили към общинската власт. И трябва да си голям шаран, за да клъвнеш на подоб­ни червеи.

Които на миналите избори бяха из­брани за общински съветници, но се подиграха с избирателите си и не по­сещаваха заседанията на ОбС, не внесоха нито едно предложение или идея в полза на общината!

Сега от­ново искат да ги избираме. Защо? След като бягат от Златоград и за­емат синекурни служби другаде, спус­нати им по партийна линия... Които, след като си изпратиха хора във върховните съдебни и про­курорски инстанции, за да ги обс­лужват, си мислят, че съдебната система е тяхна и сега им трябва само местната власт, за да прила­гат безпроблемно „лапаческата” си политика за сметка на останалия плебс.

Наистина, само изпечени комунис­ти, закърмени с тоталитарното мля­ко на едно отминало време, могат да градят такава перфектна мафиот­ска система и да си вярват, че ще я осъществят. Независимо от каква политическа сила се представят днес...

И докато засега успяват, бла­годарение и на фалшива икономичес­ка мощ на глинени крака, доста наис­тина демократично мислещи хора пи­леят енергията си, сякаш не осъзна­ват крещящата необходимост да се обединят в името на обща мисъл и идея за града и общината, като изг­радят алтернатива на настъпваща­та простащина.

Защото решението да се явяваме като „независими” е обречен с наивността си експеримент, който гъделичка себелюбието ни да докажем кой колко е по-велик и колко повече гласове ще събере. Така успешно разпиляват и без това мал­кото гласове, които се очаква да бъ­дат подадени и създават добре поз­натата ни „неделинска” изборна обс­тановка.

А това значи да имаме слаб кмет и още по-слаб общински съвет, без необходимата обществена и по­литическа подкрепа. Което много доб­ре устройва една позната местна икономическа и политическа шайка. На нея точно разумното общество е длъжно да противодейства, а не страхливо да се присвива. Както бе­ше при комунизма... И да си играе на „неделински” експерименти! 

 

(Бр. 13/1999 г. на „Златоградски вестник”)