Новини

#отархива Отново се прокрадва надежда за пътя Златоград-Ксанти

понеделник, 14 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В предложения на социално­то министерство до министъ­ра на търговията и туризма Валентин Василев за някои мерки за компенсиране щети­те от войната в бивша Югос­лавия, зам.-министър Теодор Дечев включва и проблем, пря­ко отнасящ се до Златоград и региона.

 

Той смята, че е редно наша­та страна да постави пред.ЕС и САЩ въпроса за продължаващото протакане от гръцка страна на откриването на но­ви ГКПП по българо-гръцката граница.

При видимото неже­лание на гръцката страна да ускори решаването на въпро­са, Дечев смята, че не би след­вало той да се разглежда са­мо в контекста на българо-гръцките отношения и тряб­ва да се интернационализира.

От наша гледна точка - каз­ва той - въпросът има много важно значение за социално­то и икономическото разви­тие на родопския регион, по­ради общоизвестния факт, че Родопите в по-голямата си част принадлежат геополитически към хинтерланда на Беломорския бряг. Прекъсната­та естествена връзка Беломорие-Родопски масив, е нанесла през изминалите десе­тилетия тежки щети на ре­гиона и в настоящия момент представлява пречка за раз­витието му. Особено важни са КПП при Гоце Делчев-Драма и Златоград-Ксанти.

За ни­кого не са тайна социално-ико­номическите проблеми в общи­ните Сатовча, Златоград, Ру­дозем, Мадан и Неделино. От­варянето на границата там би имало благоприятно отра­жение, още повече че от го­дини обществените очаква­ния са точно в тази посока. Бяха създадени обществени комитети (напр. за Златоград-Ксанти), които извършиха значителна работа по обосо­бяването и рекламирането на такива проекти - пише в пред­ложенията си зам.-министър Теодор Дечев.

През 1992 г. бе учредена гражданската структура „Об­ществена помощ за възстановяване на пътя за Ксанти” в Златоград, която разпрост­рани обръщение до тогаваш­ния министър-председател, президент, Съвета на Европа, както и до посланиците на САЩ и на Гърция у нас.

Откри се и банкова сметка, в която много граждани внесоха пари за символично участие при за­почване на строежа на въпрос­ния път. ЗВ

 

(Бр. 10/1999 г. на „Златоградски вестник”)