Новини

#отархива Кметът Чаушев да се откажел от съдебни дела на общината!?

неделя, 13 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Бившият ликвидатор на об­щинската фирма „Върбица” Борис Бабачев предприел хит­ри маневри и настоявал до до­сада пред новото общинско ръководство да оттегли ня­кои свои съдебни искове, за­ведени от предишния кмет Н. Деспотов.

 

Това разбираме от достоверни източници, при­съствали на състоялите се кандърми.

Ще припомним на читате­лите, че става въпрос за сделки, извършени от въпрос­ния господин в ущърб на ин­тересите на общината, про­давайки нейното имущество за дребни стотинки на свои близки.

Една от тези сделки бе разтрогната като неза­конна от Смолянския окръжен съд, тъй като е направена „под масата” и без санкция на ОбС, чието имущество е ра­зигравано. Това е голямата централна сграда на фирма­та, а за другите два магази­на, купени по същия начин от една добре позната фамилия, все още Районния съд не се произнася, вероятно очаквай­ки обслужващите „преговори” на Бабачев.

В няколко броя преди избо­рите попитахме един от кандидат-кметовете дали ще стопира дела на общината, които са в ущърб на личните му интереси, ако бъде избран. Но отговор не получихме.

Попитахме и председателя на Районния съд по каква причина не се произнася за законността на извършени от Бабачев сделки с общинско имущество. Но и оттам отговор не последва.

Сега онова, което трябва­ше да направят някои при благоприятен избор, се прех­върля чрез кандърми и уго­ворки с новия кмет, който, смятаме, едва ли би плюл на всичко и ще влезе в подобни далавери.

Защото при об­ратния случай би се сблъс­кал с огромното разочарова­ние на онези, които му дадо­ха доверието си в един ре­шаващ за общината момент.

 

(Бр. 21/1999 г. на „Златоградски вестник”)