Новини

#отархивитеЗапочна използването на геотермалната енергия в Ерморечието, първите 50 млн. лв. са преведени

четвъртък, 10 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С факс до общината, подпи­сан от министъра на труда и социалната политика Иван Нейков, се приема със задовол­ство съвместното предложе­ние на община Златоград, фирма „Упонор Екофлекс”, НИПРОРУДА и фирма „Минтекс”, за създаване на алтернативни работни места за освободени­те при преструктуриране на промишлеността работници.

Предложението е за развива­не на оранжерийно производс­тво на основата на термалната вода в Ермореченския ра­йон. Във факса се казва още, че Министерството на труда осигурява необходимите пър­воначални средства за предпроектните проучвания в раз­мер на 50 млн. лв. Иска се оба­че тези проучвания „да започ­нат незабавно”.

По същия проблем изпълни­телният директор на НИПРОРУДА Бл. Николов инфор­мира писмено кмета Деспотов, че са получили възлага­телно писмо от министър Нейков за оранжерийното производство на основата на термалната вода в Златоградско.

Казва още, че инвес­тиции от Германия ще се по­лучат, ако до 31 май т. г. бъ­дат готови предпроектните проучвания, включително ге­нералната сметка и финансо­во-икономическата обоснов­ка.

Г-н Николов иска от нас спешно да бъдат определени точните места на площадки­те за изграждане на оранже­риите - 100 дка под стената на хвоста в Ерма река и 200 дка под Златоград. Освен то­ва трябва да сме готови с ка­дастралните планове на оп­ределените площадки и кар­ти на целия район от Стратиев до Бенковски. Целевите средства за изпълнението на всичко това са преведени по сметката на общината.

На 16 април т. г. е получено и писмото на президента на консорциум ГЕОТЕРМИЯ - Ш. Гросман, в което се инфор­мира кметът на общината за подписания договор с министерството за създаване на консорциума и се иска общи­ната да разреши фактически използването на геотермалната вода и енергия в Ерморечието; да се назначи комисия от специалисти, която да уточни площадките за добив на минералната вода и геотермалната енергия, както и за изграждането на консума­торите с техните мощности; да се назначи комисия, която да проучи състоянието на помпената станция, водовземните подземни сондажи и съо­ръженията на шахта Метливко.

Общината ще окаже пълно съдействие на изпратената група проектанти за събирането на нужната информация за предпроектните проучвания.

 

(Бр. 8/1999 г. на „Златоградски вестник”)