Новини

#отархиваЗа старата църква в Златоград „Св. Успение Богородично”

четвъртък, 10 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* Пред 165-годишнината от нейното построяване

 

Ефим УШЕВ

 

 

В оставения спомен, писан от Владимир Печев през 1928 г. в Даръдере, се дават ценни сведения за Старата църква в Златоград, постро­ена от златоградчани през 1834 г. В него се казва, че преди построяването на църквата, на същото място е имало друга, която е напъл­но разрушена от османските орди при нахлуването им на Балканския полуостров в края на XIV век.

 

С камъните на разрушената църква са би­ли построени други сгради и самата нова тогава църква. Вл. Печев споменава и начи­на, по който е била издейст­вана от Високата порта. Два пъти в Цариград е ходил Ди­мо Караджинов, за да иска ферман от султана. Пост­ройката започнала с помощ­та на митрополита на Гюмюрджина, който изпратил човек в Цариград да получи фермана.

За да бъде предпа­зена от разрушаване през но­щите, около нея са построи­ли осмоъгълна ограда, която трябвало да мине през три­месечния гроб на Димо Кара­джинов. Когато била завър­шена, по покрива й често хвърляли камъни. За да я предпазят, решили да я пок­рият с каменни плочи, дока­рани от Пашмаклийско. Така това станала единствената сграда в Златоград, покрита с неприсъщия за района ка­мък.

Печев свидетелства от разкази на баща му, че в ол­тара на църквата имало изключително много книги, напи­сани на тънка заешка кожа, пренесени там от Стояновската къща. Гръцки свещеник обаче ограбил всичко и ги за­несъл в митрополията в Гюмюрджина. През 1913 г. църк­вата отново е била ограбена и разрушена от навлезлия ба­шибозук. Две години преди построяването й обаче, в определения терен е било пос­троено Килийното училище -1832 г.

Отец Емил Лилов смята, че много време църквата е била оставена на произвола, без да може да поддържа из­ключително ценните си ико­ни, рисувани от иконописци от Самоковската и Тревнен­ската школа, пренесени тук от Света гора. Макар и за­пазени, тяхното състояние не е гарантирано за бъдеще­то и трябва да се рестав­рират. Това засега е станало за половината от иконите.

На дневен ред са и рестав­рацията и консервацията на 10 броя колони и капители, почистване замърсяванията на стенописа при амвона, ос­новна реставрация на 13 броя арки, доставяне на ос­новни елементи от обзавеж­дането на храма - владетел­ски трон с икона на Христос, амвон с 5 икони с позлата, дърворезба и полихромия.

Са­мо 5 млн. лв. успя да издейс­тва миналата седмица кме­тът Деспотов от Министерството на културата, сега се чакат още 6 милио­на от Дирекцията по вероизповеданията към МС. Ако това стане, може би през следващите 2.5 месеца уникалният и първи в Родопите православен храм ще бъде подготвен за юбилея си на 15 август т. г.

 

(Бр. 11/1999 г. на „Златоградски вестник”)