Новини

#отархива: Дела, дела…Побойникът Валенцов влиза в съда

вторник, 08 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Окръжната следствена служба в Смолян предяви офи­циално обвиненията си към Асен Титов Валенцов, след приключването на следстве­ните действия.

Повод за тях стана неприличната изява на младия господин в редакцията на „Златоградски вестник”, ко­гато преди няколко месеца нахлу в нея, за да влезе в полицейските сводки като по­бойник, с което името му вле­зе и в национално обращение.

Обвиненията на следствие­то се свеждат до три члена от Наказателния кодекс -131, ал. 1, във връзка с чл. 130 от НК - за лека телесна повреда, чл. 216, ал. 2, във връзка с чл. 1 от НК - за унищожаване и повреждане, и чл. 144, ал. 3, във връзка с чл. 144 от НК - зака­на за убийство.

Материалите от следстви­ето са предадени на Районна­та прокуратура в Златоград и според прокурора Метахчов до края на следващата седми­ца заключенията му ще бъдат готови и внесени в Районния съд.

Той съобщи още, че пред­вид особения характер на слу­чая, към съдебното заседание са проявили интерес от Радио „Свободна Европа” и в. „24 ча­са”.

В обаждания и в редакци­ята на „ЗВ” те заявяват, че желаят да присъстват, за да следят хода на делото.

 

(Бр. 11/1999 г. На „Златоградски вестник”)