Новини

#отархивитеВМРО не се влияе от лични отношения

неделя, 06 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

В брой на смолянски вестник от 21 октомври т. г., кандида­тът за кмет на общината Филип Кюртев прави опит да про­тивопостави членовете на ВМРО в Златоград на нейния председател, като съобщава, че всички били за него, само Ушев против, поради лично от­ношение.

 

Това е груба и непоч­тена лъжа, от която той ис­каше да извлече предизборни дивиденти и то в момент, ко­гато се обсъждаше споразуме­ние между нас, след решение на централното ни ръководс­тво.

Дължа да кажа, че ВМРО не е разединена, тя обсъжда и приема решенията си демократично, без външен натиск от когото и да било, без да се вли­яе от лични чувства и отноше­ния. Доказателство за това е взетото решение на организа­цията да преговаря с ръководс­твото на СДС за евентуална подкрепа, но само при приемане от тяхна страна на наши конк­ретни идеи за развитието на общината. И ако има отстъп­ление от подписаното споразу­мение, то си запазваме право­то на съответни други дейст­вия и решения.

Няма лични чув­ства и отношения, когато ста­ва въпрос за бъдещето на на­шия град!

И нека г-н Кюртев и обкръжението му преста­нат да търсят пробойни за разкол в организация, с коя­то нямат нищо общо и коя­то е призвана да осъществя­ва родолюбивите си идеи и на­чинания, независимо от поли­тическата конюнктура и врява на деня. Уважението към другите е основен демократичен прин­цип и СДС-Златоград тряб­ва да се научи да го спазва.

 

Б. Р. Настоящото изявление бе записано и подготвено за излъч­ване по местната кабелна телевизия два дни преди втория тур на изборите, но по финансово недоразумение не бе излъчено.

 

(Бр. 18/1999 г. на „Златоградски вестник”)