Новини

#отархивитеЩе стават ли по-малко овцете?

неделя, 06 ноември 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* Кой и защо провали вземането на решение от особена важност за бъдещето на общината…

 

Ефим УШЕВ

 

 

На първото за тази година заседание на Общинския съвет група съветници внесоха пред­ложение за даване правомощия на кмета Деспотов и предсе­дателя на ОбС Байрев да осъ­ществят контакти с предс­тавители на правителството и Народното събрание, за представяне искането на об­щината ни да премине към Кърджалийска област.

 

Предло­жението си те обосноваваха с благоприятната възмож­ност след приемането на за­кона за новото териториално делене, предвиждащ граници­те на областите да се опре­делят от Министерския съ­вет и одобрявани от президен­та на републиката.

Като мотив се сочеше и поетият от Петър Стоянов ангажимент да се сформира експертна ко­мисия, която на място да про­вери доколко са обосновани ис­канията на редица общини за корекция на сегашните грани­ци. Тази комисия обаче ще по­сети само общините, чиято местна власт официално е изявила определени претен­ции.

Златоград обаче пропуска тази възможност, поради дребнавост и незаинтересо­ваност към проблема у опре­делени съветници, блокирали разглеждането му чрез изкус­твено предизвикване липсата на кворум на заседанието.

Това даде основание на вно­сителите да определят тях­ното поведение като безотговорно, предизвикано от ко­нюнктурни лични интереси, нямащи нищо общо с интере­сите на общината и нейното бъдеще, за което всъщност са избрани.

Един от изявилите желание да подпише предложението, д-­р Ерол Чинар, в последния мо­мент се оттегли, тъй като не бил съгласен да се кориги­ра етническият вот в Кърджалийско, с отиването на Златоград и Неделино там.

Заедно с него напусна заседа­нието и съратникът му Ваклин Топов и така доказаха, че нямат нищо общо с идеите и решенията на НИС на СДС, ед­но от последните на който е

„необходимостта от разбива­не на етническия вот в райо­на на Кърджали”.

Другият доктор, който на­пусна заседанието, бе „най-не­зависимият главен лекар” Асен Емилов. И така оправда „мно­говековното” доверие на смолянските му ръководители към него. Така че току-виж кър­джалийската управа започне да проверява кой колко стру­ва и вземе та му отнеме на­чалническия пост. В Смолян поне всичко е сигурно...

Напусна и Тито Валенцов, за когото казват, че бил вече за­ложник на „сините”, тъй като назначили сина му за директор на транспорта. И трябвало вече за всичко да ги слуша...

Само Красимир Гочев пот­върди позицията си „против” открито, даже попита кмета и председателя дали са съглас­ни да бъдат упълномощени да действат по проблема с отделянето от Смолян. Сякаш за всяко решение на ОбС до­сега са ги питали съгласни ли са да го изпълняват...

И така кворумът бе унищо­жен, до гласуване не се стигна.

Само че въпросните имена през октомври пак ще бъдат в избирателните листи за местна власт. И тогава хора­та ще ги питат какво тър­сят там и чии интереси се ка­нят отново да отстояват!

Защото овцете стават все по-малко и стадно гласуване по цветове не се очаква.

 

(Бр. 1/1999 г. на „Златоградски вестник”)