Новини

#отархивитеПърви Живков се отказал от българите в Беломорието

четвъртък, 27 октомври 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През 1964 г. Тодор Живков подписал 14 спогодби с Гър­ция, които останаха тайни, защото не бяха представе­ни на българската общест­веност - сподели наскоро в Златоград един от автори­те на Българската национал­на доктрина проф. Григор Ве­лев.

 

А в чл.1 на една от тези спогодби пише: „България се отказва за вечни времена от земите на Беломорието (Егейска Македония и Запад­на Тракия)”.

В чл. 2 е записа­но: „България декларира, че в Гърция не живеят бълга­ри!”

Но няма член в тези спо­годби, в който Гърция да дек­ларира, че в България не жи­веят гърци, каза проф. Ве­лев. Това е едно от нацио­налните предателства на дългогодишната власт на ко­мунистите в България.

И се­га се сблъскване с наглост­та на гърците, които про­възгласяват каракачаните в България за гърци и без раз­решение строят гръцки храм край Сливен, без разрешение отварят школи за изучава­не на гръцки език. Затова пък в северните области на Гърция е забранено да се го­вори на български език, да се слу­ша българска музика, дори е забранена употребата на кирилицата.

Затова в гр. Лерин са дадени на съд двама българи, позволили си да на­пишат с български букви над­писа на своя офис. Също така там е изключено да се отворят български клубове по подобие на гръцките клубо­ве в много градове на Бълга­рия.

Проф. Велев смята да пос­тави тези въпроси на бъл­гарския президент, с настояването най-после да декла­рираме, че в Гърция живеят 250 000 българи, чиито ин­тереси трябва да защита­ваме като народ и държава. Пазарлък с националната принадлежност на българите в гръцката част на Тракия и Македония ние няма да пра­вим и българските учени ще направят всичко възможно да поставят този въпрос пред международната об­щественост, категоричен е проф. Григор Велев.

Той при­помни, че вторият държав­ник у нас, отказал се от бъл­гарите в Гърция, е също ко­мунист - Жан Виденов, в из­казване в парламента през 1996 г., когато заяви, че в южната ни съседка не живе­ят наши сънародници...

 

(Бр. 6/1998 г. на „Златоградски вестник”)