Новини

#отархивите: Вестник „Кофти дума” издавали в Златоград до 40-те години на ХХ в.

четвъртък, 13 октомври 2016 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

В последните два броя на вес­тника публикувахме материали на г-н Нено Гунев от Ловеч, жи­вял в Златоград през 1942-1944.

Той е автор на няколко краеведчески книги за родното му село Добромирка, откъдето са родом и поетът Пеньо Пенев, и писателят Пеньо Донев, живеещ сега в Пловдив.

Три от своите книги г-н Гунев подаря­ва и на нашата редакция. Като сътрудник на Дома на хумора в Габрово, той е събрал и весели случки от Златоградския край, с които колекцията на Габровс­кия дом се обогатява. Две от тях поместваме в настоящия брой на стр. 4.

Но в писмото си до редакцията г-н Гунев пита за някои златоградчани от негово време, които да го помнят. Бил е известен с прякора Док­тора, тъй като е единствен

между младите, носил очила. За съжаление неговият приятел Нестор Филипов почина преди няколко години. Г-н Гунев споме­нава в писмото си още Асен Атанасов Ников - директор на банката, Христо Симеонов Войнов - гл. счетоводител, касие­рите Пенчо Иванов и Попов, сче­товодните работници Кирил Янев Абрашев, с прякора Левс­ки, Кирил Николов Черноколев.

Компанията им е била от око­ло десетина души, която се на­ричала „Кофти компания” и пе­челела града по веселост и сър­дечност. Дори издавали и свой вестник, наричан „Кофти дума”, редактиран от Нено Гунев ръ­кописно и разпространяван на машинопис. Сега ръкописите от този вестник са предадени в Държавен архив - Габрово.

 

(Бр. 5/1998 г. на „Златоградски вестник”)